آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ 1402/03/11

مرجع رسیدگی:
شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:
رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی
دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس
دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره …. مورخ 20/01/1402

شاکی : آقای ………

وکیل مشتکی عنه : آقای ………

به تاريخ 11/03/1402 پرونده کلاسه…/1402 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص تخلف انتسابی وکیل پایه یک دادگستری آقای ……………. مبنی بر برخودداری از استرداد اموال (محکوم به ) به موکل در مهلت متعارف که منجر به صدور کیفرخواست شماره ….. مورخ 20/01/1402 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده است ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده مخصوصاً دادنامه قطعی به شماره ………….از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین صادر گردیده است هر چند به موجب دادنامه مذکور وکیل نامبرده صرفنظر از اعلام گذشت شاکی خصوصی نسبت به وقوع بزه خیانت در امانت برائت حاصل نموده است و لیکن نظر به اینکه وکیل مشتکی عنه محکوم به را در تاریخ 21/01/1400 از اجرای احکام آبیک دریافت کرده و در تاریخ 11/07/1400 به حساب موکل واریز نموده است به نظر این دادگاه استرداد محکوم به و تسویه حساب در مهلت متعارف به عمل نیامده و امکان واریزی ( به محض وصول محکوم به ) به حساب موکل حتی بدون حضور موکل در ایران وجود داشته لذا با رد دفاعیات بلاوجه وکیل مشتکی عنه عمل نامبرده را منطبق با بند 5 ماده 124 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 محرز دانسته لیکن به استناد بندهای 1 و 3 ماده 135 و تجویز ماده 134 همان آئین نامه با دو درجه تخفیف به لحاظ فقد سابقه و رضایت شاکی به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می نماید . رأی صادره وفق بند 4 ماده 112 آئین نامه مذکور قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است .