آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ 1402/03/22

مرجع رسیدگی:
شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:
رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی
دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس
دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

موضوع رسیدگی :
کیفرخواست شماره ……….. مورخ 27/09/1401

شاکی : ……………………..

وکیل مشتکی عنه : ……………..

به تاريخ 22/04/1402 پرونده کلاسه…………./1401 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص تخلفات انتسابی به وکیل پایه یک دادگستری خانم ………………. مبنی بر تمرکز فعالیت وکالتی در خارج محل اشتغال قانونی و تأسیس دفتر وکالت در غیرمحل مجاز و همچنین اقدام به پذیرش وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث علیه موکل سابق خود با وحدت موضوع که منجر به صدور کیفرخواست شماره ……… مورخ 27/09/1401 از سوی دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین در خصوص تخلف دائر نمودن دفتر در غیر محل قانونی و تمرکز فعالیت وکالتی در غیر محل مجاز (محل صدور پروانه ) با این توضیح که نامبرده عضو کانون وکلای دادگستری استان یزد بوده و لیکن فعالیت وکالتی ایشان در حوزه شهرستان بوئین زهرا متمرکز بوده و حتی به صورت علنی مبادرت به دایر و تأسیس دفتر وکالت در حوزه شهرستان بوئین زهرا نموده که با ملاحظه گزارش بازرس محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری در مورخ 11/04/1401 و تحقیقات انجام شده و مشاهده تصاویر مضبوط در پرونده و نشانی اعلامی وکیل در دادخواست ها و شکوائیه تقدیمی و بررسی CMS ایشان در سامانه قوه قضائیه تخلف نامبرده محرز است که مطابق ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و ماده 133 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 به استناد بند 3 ماده 119 آئین نامه به توبیخ با درج در پرونده ، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم می نماید . در خصوص تخلف اقدام به پذیرش وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث علیه موکل سابق خود با وحدت موضوع ملاحظه می گردد وکیل مشتکی عنها به وکالت از خانم …………. و آقای ………..علیه آقای ……. …….. شکایتی در مورخ 12/02/1401 در خصوص تقاضای ثبت ملک از سوی متصرف و تصرف عدوانی نسبت به ملک موضوع سند مالکیت به شماره 135 مورخ 23/02/1316 مطرح می نماید سپس دادخواستی را در مورخ 23/03/1401 به وکالت از ……….. ، ………… همگی شهرت پزشکیان به طرفیت موکلین سابق خود …….. هر دو پزشکیان بعلاوه …….. ، ………… و ………….و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بوئین زهرا به خواسته بطلان معامله و مبایعه نامه ، ابطال رأی هیأت تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی و ابطال سند رسمی شماره 006489 الف از پلاک ثبتی 14 فرعی از 0038 اصلی موسوم به قریه علی آباد تنظیم و تقدیم مراجع قضایی می نماید . علی ایحال از مصادیق بند 6 ماده 125 آئین نامه مذکور تحقق دو شرط وحدت موضوع علیه موکل سابق است که فی ما نحن فیه وکیل مشتکی عنها علیه موکلین سابق خود قبول وکالت نموده ولیکن وحدت موضوع و تعارض منافع احراز نگردید . به جهت اینکه موضوع پرونده کیفری سند مالکیت 135 می باشد در حالیکه موضوع خواسته پرونده حقوقی سند رسمی 006489 است هرچند اسناد مذکور مربوط به پلاک 0038 اصلی است و لیکن واحد بودن زمین موضوع اسناد فوق از حیث پلاک ثبتی فرعی و تصرفات و افراز محلی مشخص نیست ، مضاف بر اینکه شکایت انتظامی از سوی موکلین سابق خانم شهلا پزشکیان و آقای کامران پزشکیان علیه وکیل مشتکی عنها مطرح نشده است که میتوان چنین تلقی نمود از اقدام وکیل ضرر و خسارتی متوجه موکلین سابق نشده است لذا عمل وکیل نامبرده نقض تعهدات و وظایف وکلاء به شرح بند 43 ماده 76 آئین نامه ذکر شده و منطبق با بند 6 ماده 125 همان آئین نامه تشخیص داده نشد النهایه حکم بر برائت نامبرده در این قسمت از شکایت صادر و اعلام می گردد ، رأی صادره در قسمت محکومیت وفق بند 4 ماده 112 آئین نامه مذکور نسبت به محکوم علیه قطعی است و در قسمت برائت مطابق ماده 112 همان آئین نامه ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد .