آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ 1402/04/15

مرجع رسیدگی:
شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:
رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی
دادرس وعضو اصلي دادگاه آفشید خوشنویس
دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

موضوع رسیدگی :
کیفرخواست شماره ………. مورخ 28/03/1402

شاکی : …………..

وکیل مشتکی عنه : …………

به تاريخ 15/04/1402 پرونده کلاسه3/1402 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل  است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص تخلف انتسابی وکیل پایه یک دادگستری آقای ………………. مبنی بر تمرکز فعالیت وکالتی در خارج حوزه قضایی قانونی که منجر به صدور کیفرخواست شماره …….. مورخ 28/03/1402 از سوی دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات و مطالعه لوایح ، نظر به اقرار صریح وکیل مشتکی عنه به تخلف انتسابی و مشاهده اوراق مربوط به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مضبوط در پرونده که حکایت از فعالیت وکالتی خارج از حوزه قضایی تعیینی در آبگرم دارد لذا تخلف نامبرده را منطبق با ماده 133 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 محرز دانسته لیکن به تجویز ماده 135 همان آیین نامه مذکور مخصوصاً بندهای 1 و 5 به لحاظ فقد سابقه و همکاری مؤثر با مرجع انتظامی در کشف حقیقت با دو درجه تخفیف به توبیخ کتبی بدون درج در پرونده محکوم می نماید . رأی صادره وفق بند 4 ماده 112 آیین نامه مذکور نسبت به محکوم علیه قطعی است .