آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1402/07/20

مرجع رسیدگی:
شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:
رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی
دادرس وعضو اصلي دادگاه اکبر غفوری
دادرس و عضو اصلی دادگاه مجتبی گنجه ها

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ……………………مورخ 21/03/1402 صادره از شعبه ……………..اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین

شاکی : …………………

وکیل مشتکی عنه : …………….

در تاريخ بیستم مهرماه یکهزارو چهارصدو دو شمسی دادگاه انتظامی شعبه اول کانون وکلای دادگستری استان قزوین در وقت فوق العاده تشکیل است و پرونده کلاسه ………../1402 تحت نظر است . با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و اصدار حکم می نماید :

((  رأي دادگاه   ))

در این پرونده ریاست محترم کانون وکلاء دادگستری استان قزوین پس از اطلاع از صدور کیفرخواست علیه احد از وکلاء پایه یک عضو کانون وکلاء استان قزوین به نام آقای ………….. فرزند ………….به شماره پروانه …………مستنداً به ماده 140 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 02/04/1400 با اصلاحات و الحاقات مورخه 11/04/1402 کپی مصدق کیفرخواست صادره را طی مرقومه مورخه 04/07/1402 جهت اتخاذ تصمیم به شعبه اول دادگاه انتظامی کانون ارجاع نموده است حالیه اعضاء این دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره در 10 صفحه در پرونده های شعبه پنجم اظهارنظر به کلاسه های 1156 ، 1421 … و 1032  که مفاد آن حاوی عناوین متعدد اتهام کلاهبرداری ( 4 فقره ) – فرار مالیاتی – دعوی نفوذ نزد مقامات قضایی و ضابطین خاص ( سازمان اطلاعات سپاه استان قزوین ) – معاونت در جعل سند رسمی – معاونت در جعل سند عادی و 2 فقره استفاده از سند مجعول تماماً به شرح مذکور در کیفرخواست است نحوه و چگونگی ارتکاب موارد اتهامی و اقاریر سایر معاونین جرائم به نظر می رسد جناب آقای ……………… به طور معمول قانونی به سبک و سیاق سایر همکاران شاغل در این حرفه شریف که به عنوان یکی از دو بال فرشته عدالت محسوب می گردد اشتغال ندارند لذا این دادگاه ضمن قوی دانستن دلائل مذکور در کیفرخواست صادره ادامه وکالت وکیل ( ……….. فرزند ………) را منافی با شئون وکالت تشخیص داده و حکم تعلیق موقت نامبرده را از اشتغال به شغل وکالت دادگستری تا صدور حکم قطعی در پرونده کیفری صادر و اعلام می نماید . حکم صادره مطابق تبصره ذیل بند 3 ماده 146 آئین ناتمه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 02/04/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی بلافاصله قابل اجراست و پس از ابلاغ ظرف مهلت ده روز قابل تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 112 آئین نامه اجرایی از جانب اشخاص ذی سمت در بندهای ماده اخیر الذکر در مرجع محترم دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد .