آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 1402/08/11

مرجع رسیدگی:
شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:
رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی
دادرس وعضو اصلي دادگاه اکبر غفوری
دادرس و عضو اصلی دادگاه مجتبی گنجه ها

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ………….مورخ 25/04/1402

شاکی : ………….

وکیل مشتکی عنه : …………………

 

به تاريخ 11/08/1402 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 59/1401 و ……../1402 تحت نظر است در این پرونده خانم …………… دارائی شکایتی علیه آقای …………. وکیل دادگستری دائر بر عدم انجام تکالیف وکالتی اقامه که نهایتاً منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده است که قرار منع تعقیب صادره به شماره 34 مورخ 18/04/1402 قطعی گردیده و لیکن بجهت عدم توجه وکیل آقای امیر مطهری به مکاتبات کانون و عدم ارائه پاسخ به شکایت مطروحه برابر کیفرخواست شماره 5 مورخ 25/04/1402 تقاضای مجازات گردیده است که به شرح آتی مبادرت به صدور حکم گردیده .

 

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص تخلف آقای ………….. موضوع کیفرخواست شماره ……… مورخ 25/04/1402 با عنایت به تحقیقات صورت پذیرفته در مرحله دادسرا و نیز کیفرخواست صادره از سوی دادسرای کانون وکلاء و نیز با توجه به دادنامه شماره ………….مورخ 14/12/1401 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین ضمن تشدید مجازات نامبرده را به استناد ماده 137 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب تیرماه 1400 و بند 3 ذیل ماده 119 قانون اخیرالذکر و با احراز تخلف محکوم به توبیخ کتبی با درج در پرونده و، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون می نماید . رأی صادره وفق بند 4 ذیل ماده 112 آئین نامه مذکور نسبت به محکوم علیه قطعی است و استناد بند یک ذیل ماده 112 آئین نامه مذکور از ناحیه شاکی خصوصی ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی می باشد .