آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 98/03/30

تاریخ رسیدگی: 30/3/98

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئيس ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

شاکی : ———-

وکیل مشتکی عنه : ————

به تاريخ 30/03/98 پرونده کلاسه ———-در وقت فوق العاده تحت نظر دادگاه به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است ،با  بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی اتخاذ تصميم می گردد:

                                                            ((  رأي دادگاه   ))

در  خصوص  اعتراض شاکی پرونده ———- نسبت به قرار منع پیگرد 96/46 مورخ 11/11/96 دادسرای انتظامی کانون با توجه به تحقیقات معموله  و تشکیل جلسات و ارائه مدارک طرفین پرونده ازجمله لوایح، وکیل مشتکی عنه صرفنظر از تعهداتی که ایشان برای ادامه کار وکالت به یکدیگر دادند اصولاً با عنایت به اینکه وکیل مشتکی عنه پس از موانعی که در پرونده تشریح گردیده به تکالیف خود عمل نموده و ارکان قرار منع پیگرد مطابق موازین شرعی و قانون صادر گردیده لذا این دادگاه ضمن رد اعتراض شاکی ، قرار معترض عنه را عیناً تأیید می نماید.

 

ابوالفضل تاج احمدی

رئيس شعبه اول دادگاه انتظامي

 

مسعود اسدی

دادرس و عضو اصلي دادگاه

 

صمد فلاح

دادرس و عضو اصلي دادگاه