آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۸/۰۳/۳۰

تاریخ رسیدگی: ۳۰/۳/۹۸

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئیس ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلی دادگاه مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

شاکی : ———-

وکیل مشتکی عنه : ————

به تاریخ ۳۰/۰۳/۹۸ پرونده کلاسه ———-در وقت فوق العاده تحت نظر دادگاه به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است ،با  بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی اتخاذ تصمیم می گردد:

                                                            ((  رأی دادگاه   ))

در  خصوص  اعتراض شاکی پرونده ———- نسبت به قرار منع پیگرد ۹۶/۴۶ مورخ ۱۱/۱۱/۹۶ دادسرای انتظامی کانون با توجه به تحقیقات معموله  و تشکیل جلسات و ارائه مدارک طرفین پرونده ازجمله لوایح، وکیل مشتکی عنه صرفنظر از تعهداتی که ایشان برای ادامه کار وکالت به یکدیگر دادند اصولاً با عنایت به اینکه وکیل مشتکی عنه پس از موانعی که در پرونده تشریح گردیده به تکالیف خود عمل نموده و ارکان قرار منع پیگرد مطابق موازین شرعی و قانون صادر گردیده لذا این دادگاه ضمن رد اعتراض شاکی ، قرار معترض عنه را عیناً تأیید می نماید.

 

ابوالفضل تاج احمدی

رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی

 

مسعود اسدی

دادرس و عضو اصلی دادگاه

 

صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه

نظرات بسته شده است.