آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 98/04/13

تاریخ رسیدگی:  13/4/1398

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه  مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه  صمد فلاح

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

شاکی :

وکیل مشتکی عنه:

به تاریخ13/4/1398 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه——-تحت نظر است  پس از مطالعه محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

                                                               ((  رأی دادگاه   ))

در خصوص اعتراض شاکی انتظامی ———- نسبت به قرارهای صادره به شماره 97/33 مورخ 25/12/97 در خصوص تخلفات موضوع شکایت شاکی علیه وکیل دادگستری ———–دایر بر قرار اناطه و منع تعقیب این دادگاه ضمن مطالعه محتویات پرونده ، لایحه اعتراضی شاکی انتظامی و لایحه دفاعیه وکیل مشتکی عنه ، قرارهای صادره وفق موازین قانونی بوده و اعتراض موثری که نقض آنها را ایجاب نماید به عمل نیامده ، لذا ضمن رد اعتراض شاکی انتظامی——— ، قرار منع تعقیب عیناً تأیید و قرار اناطه صادره مستنداً به ماده 68 آئین لایحه قانون استقلال کانون و کلاء دادگستری ضمن

 

 

اصلاح به قرار موقوفی رسیدگی  تا تعیین تکلیف جنبه کیفری تخلفات انتسابی ، اصلاحاً تأیید می گردد

 

ابوالفضل تاج احمدی

رئيس شعبه اول دادگاه انتظامي

 

مسعود اسدی

دادرس و عضو اصلي دادگاه

 

صمد فلاح

دادرس و عضو اصلي دادگاه