آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ 99/04/05

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح – دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

شاکی : …………

وکیل مورد تعقیب: ……….

به تاريخ 05/04/99 پرونده کلاسه ………….. شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین با متصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.

                                                                   ((  رأي دادگاه   ))

  در خصوص شکایت آقای ………….. علیه وکیل دادگستری آقای …………….. مبنی بر عدم تجدیدنظر خواهی که به جهت مشمول مرور زمان منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب به شماره 86 مورخ 21/11/1398 از طرف دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده و قرار مذکور در مهلت مقرر مورد اعتراض شاکی انتظامی قرار گرفته است با ملاحظه اعتراض شاکی و همچنین لحاظ نظر ریاست محترم کانون وکلاء و مطالعه محتویات پرونده با توجه به اینکه در مورد عدم ثبت دادخواست تجدید نظرخواهی اصولاً پس از انقضای تاریخ مهلت قانونی تخلف وکیل تحقق می یابد و اعتراض خارج از مهلت وکیل موجب تأخیر تاریخ وقوع تخلف عدم تجدیدنظرخواهی نیست کما اینکه در محاکم قضایی تجدید نظر خواهی به همین علت خارج از مهلت قانونی رد می گردد لذا منظور از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب در ماده 54 قانون وکالت بعنوان مبنای محاسبه مرور زمان در موضوع معنونه از تاریخ انقضای مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی یعنی از مورخ 12/05/1396 محسوب می گردد و شاکی علیرغم فرصت کافی در تاریخ 15/08/1398 شکایت خود را در کانون وکلای دادگستری مطرح می نماید که مشمول مرور زمان گردیده علی ایحال نظر به اینکه اعتراض خاص و موجهی که موجبات نقض قرار معترض عنه را فراهم آورد بعمل نیامده و قرار معترض عنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است النهایه با رد اعتراض، قرار معترض عنه تأیید می گردد.