آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – پرونده کلاسه ۲

تاریخ رسیدگی: ۱۲/۲/۱۳۹۸

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلی دادگاه مسعود اسدی -دادرس وعضو اصلی دادگاه صمد فلاح

گزارش : ریاست کانون وکلای دادگستری قزوین

وکیل مشتکی عنه: ————

به تاریخ ———– پرونده کلاسه ———– شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است  با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام بشرح اتی مبادرت به صدور رأی می گردد.

 

((رأی دادگاه))

در خصوص تخلف وکیل پایه یک دادگستری ————– مبنی بر اشتغال به وکالت بدون تمدید پروانه با توجه به پاسخ استعلام بعمل آمده به شماره ——— مورخ ——— مبنی بر ابطال مالیاتی و با عنایت به قرار احراز تخلف مورخ ———— دادسرای محترم، لذا عمل نامبرده منطبق با بند ۳ ماده ۷۹ آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر بر بند ۳ ماده ۷۶ آئین نامه مذکور می باشد که به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید.

 

ابوالفضل تاج احمدی 

رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی

 

مسعود اسدی

دادرس و عضو اصلی دادگاه

 

صمد فلاح 

دادرس و عضو اصلی دادگاه                      

نظرات بسته شده است.