آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – پرونده کلاسه 3

تاریخ رسیدگی:12/02/1398

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی  دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح

شاکی : ————-و گزارش دادرس دادگاه

وکیل مشتکی عنه: ————–

بتاریخ 12/02/1398 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده های کلاسه  ————- مربوط به تخلفات انتسابی به ——————- تحت نظر است ، دادگاه ضمن صدور قرار رسیدگی توأمان و با مطالعه اوراق و محتویات پرونده و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مباردت به صدور رأی می نماید:

 

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص کیفر خواست صادره علیه —————— دایر بر عدم حضور در جلسه دادگاه بدون عذر موجه به شماره ——-مورخ ————- موضوع گزارش مورخ ————- ریاست محترم دادگاه ——— نظر به اینکه به حکایت گزارش بازرس منتخب کانون وکلا مثبوت به شماره ———– مورخ ———— عدم شرکت وکیل در جلسه دادرسی موجب تأخیر در کار دادگاه نگردیده است بلکه دادگاه محترم به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر نموده است و با عنایت به اینکه طبق بند 4 ماده 79 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری عدم حضور وکیل در (جلسه) دادگاه بدون عذر موجه در صورتی تخلف محسوب میشود که به واسطه عدم حضور وکیل، کار دادگاه به تأخیر افتد، لذا حکم برائت —————— از تخلف انتسابی ، عدم حضور در جلسه دادگاه بدون عذر موجه صادر و اعلام می گردد. . در خصوص کیفر خواست صادره به شماره —— مورخ ————- علیه —————- دایر برعدم اعتراض (تجدید نظر خواهی) نسبت به دادنامه، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده توسط دادسرای محترم انتظامی و اقرار مقرون به واقع مشتکی عنه به شرح صورتجلسه مورخ ———- تخلف انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم است. النهایه با عنایت به اعلام رضایت و گذشت شاکی و مستنداً به مواد 85 ، بند 6 ماده 80 و 76 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری وکیل مشتکی عنه ———————— را با یک درجه تخفیف به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماد. رأی صادره مستنداًبه  ماده 75 آئین نامه صدر الاشعار نسبت به محکوم علیه قطعی و نسبت به رئیس محترم کانون و دادستان محترم و اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لایحه استقلال کانون وکلا، قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد.

 

ابوالفضل تاج احمدی

رئيس شعبه اول دادگاه انتظامي

 

مسعود اسدی

دادرس و عضو اصلي دادگاه

 

 صمد فلاح

دادرس و عضو اصلي دادگاه