آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – پرونده کلاسه 4

تاریخ رسیدگی:   12/2/1398

مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی -دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح

موضوع رسیدگی : کیفر خواست

شاکی : گزارش معاون دادسرای عمومی و انقلاب قزوین———–

وکیل مشتکی عنه: ———

به تاریخ 12/2/1398 پرونده های کلاسه ———– شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.

((رأي دادگاه))

در خصوص تخلفات وکیل پایه یک دادگستری ——— مبنی بر 1- محکومیت به اتهام استعمال مواد مخدر و خلاف شأن بودن این اقدام،  2- عدم انجام تعهدات ناشی از قرارداد وکالت (تخلف از قسم )که منجربه صدور کیفرخواست های جداگانه گردیده است در خصوص تخلف  اول  با ملاحظه گزارش بازرس محترم کانون وکلا و به پیوست گزارش  دادنامه محکومیت مشارالیه عمل انتسابی ثابت است و خلاف شئون وکالت محسوب می شود لذا طبق قسمت اخیر بند 1 ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محرز است  که به استناد بند 3 ماده 76 آئین نامه مذکور به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید و در خصوص تخلف دوم توجهاً به وکالتنامه و رسید عادی فی مابین شاکی و وکیل مشتکی عنه که در پرونده منعکس است و وکیل مشتکی عنه بشرح مضبوط در قرار صادره به تماسهای تلفنی پاسخگو نبوده و تلفن همراهش خاموش بوده و علیرغم ارسال اخطاریه هیچ اقدامی در جهت اثبات عدم تخلف بعمل نیاورده است لذا عمل نامبرده را منطبق با بند 3 از ماده 81 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دانسته به استناد بند 5 از ماده 76 آئین نامه مزبور نامبرده را به مدت 3 ماه ممنوعیت از وکالت محکوم مینماید .این رأی ظرف مهلت مقرر قابل اعتراض دردادگاه محترم انتظامی قضات  می باشد.

 

ابوالفضل تاج احمدی

رئيس شعبه اول دادگاه انتظامي

 

صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه

 

مسعود اسدی

دادرس و عضو اصلي دادگاه