آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – پرونده کلاسه 5

تاریخ رسیدگی: 19/02/98

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: دادرس وعضو اصلي دادگاه مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح

موضوع رسیدگی : كيفرخواست

شاکی : گزارش ریاست محترم کانون

وکیل مشتکی عنه: ————

درتاريخ 19/02/98  در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری  به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ——– تحت نظر است با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور تصمیم می گردد.

 

((رأي دادگاه))

در خصوص  تخلف انتسابی به ————- مبنی بر عدم تحویل پروانه وکالت خود با وجود محکومیت قطعی ، ملاحظه می شود طی گزارش ریاست محترم کانون وکلای دادگستری قزوین در پرونده کلاسه ———- شعبه اول دادگاه انتظامی کانون مربوط به ————- بدلیل ارتکاب تخلفاتی طی دادنامه شماره ——— مورخ ————— به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون از بابت تمرکز وکالتی در غیر محل اشتغال و ممنوعیت از شغل وکالت به مدت 4 ماه به جهت اقدام به رفتار خلاف شأن محکوم ، گردیده که پس از اعتراض و طی دادنامه شماره ———-مورخ ————— شعبه اول دادگاه انتظامی قضات رأی قطعی گردیده است که مراتب ابلاغ به نامبرده و محاکم قضایی انجام گرفته و لیکن در مهلت مقرر —————-از تحویل پروانه وکالت خود (علیرغم ابلاغ تلفنی و کتبی) به کانون خودداری نموده است که با توجه به تحقیقات بعمل آمده در مرحله دادسرا منجر به صدور کیفرخواست گردیده و در این مرحله مشارالیها دفاع موثری از خود بعمل نیاورده است لذا تخلف نامبرده از مقررات قانون و اقدام عامدانه و در تخطئی از اجرای کامل حکم طبق ماده 59 آئین نامه قانون وکالت مصوب 1316 محرز است لیکن نظر به اینکه تخلف ارتکابی در این پرونده نظیرمحکومیت قطعی قبلی تلقی نمی گردد به نظر می رسد تخلف نامبرده از موضوع ماده 84 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری خارج است در نهایت به استناد بند 3 ازماده 76 آئین نامه مذکور نامبرده را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد

 

ابوالفضل تاج احمدی

رئیس دادگاه

 

مسعود اسدی

دادرس و عضو اصلي دادگاه

 

صمد فلاح   

دادرس و عضو اصلي دادگاه