آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – پرونده کلاسه 1

تاریخ رسیدگی: 22/1/98

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح، دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

موضوع رسیدگی : کیفرخواست

شاکی : دادرس دادگاه  عمومی———-

وکیل مشتکی عنه: – ———-

به تاریخ  22/1/1398 شعبه  اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ……….تحت نظر است پس از مطالعه اوراق و محتویات پرونده، اعضای شعبه ضمن مشاوره و تبادل نظر، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

((رأی دادگاه))

درخصوص تخلف انتسابی —————-وکیل محترم دادگستری دایر بر تخلف از نظامات کانون وکلا به علت عدم شرکت در جلسه دادرسی موضوع گزارش شماره ————– مورخ ————– دادرس محترم عمومی بخش ——— نظر به اینکه عدم شرکت در جلسه دادرسی دارای عنوان انتظامی خاص در قانون وکالت و نیز بند 4 ماده 79 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا می باشد و نسبت به موضوعی که دارای عنوان قانونی می باشد تخلف از نظامات مصداق ندارد چرا که نظامات در فرض فقدان یا سکوت قانون و آئین نامه قانونی، نسبت به موضوعی تهیه و ابلاغ می شود و لذا تخلف انتسابی به وکیل محترم نمی تواند تخلف از نظامات تلقی شود و از طرف دیگر با عنایت به اینکه حسب گزارش بازرس کانون مثبوت به شماره —————-مورخ ———— عدم شرکت وکیل در جلسه دادرسی مانع رسیدگی دادگاه محترم نبوده و سبب تأخیر کار دادگاه نگردیده لذا تخلف انتسابی مشمول بند 4 ماده 79 آئین نامه لایحه استقلال نیز نبوده و حکم بر برائت وکیل محترم —————از تخلف انتسابی صادر می گردد.

 

 ابوالفضل تاج احمدی 

رئیس شعبه اول دادگاه انتظامي  

 

صمد فلاح

دادرس و عضو اصلي دادگاه 

 

مسعود اسدی

دادرس و عضو اصلی دادگاه