آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان :

رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل

دادرس و عضو اصلی دادگاه اکبر غفوری

دادرس و عضو اصلی دادگاه فرهاد بشردوست

 

شاکی: آقای …………….

موضوع رسیدگی :کیفرخواست شماره…………….مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۹

وکیل مشتکی عنه:آقای ………………

 

به تاریخ ۱۸/۱۰/۹۹ جلسه فوق العاده شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خصوص پرونده کلاسه ………… تشکیل و با ملاحظه و مطالعه پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید .

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای قزوین به شماره ۱۴ مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۹ موضوع شکایت آقای …………. فرزند ………به طرفیت آقای …………. وکیل پایه یک دادگستری که در اجرای بند یک ذیل ماده ۸۰ از آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری صادر گردیده، با بررسی و ملاحظه و مطالعه اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از استدلال بعمل آمده در کیفرخواست صادره تخلف نامبرده در خصوص عدم استرداد مبلغ دریافتی به مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال با توجه به اقرار نامبرده در وصول این مبلغ در جلسه مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۹ این دادگاه و همچنین تعهد نامبرده در مورخه ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ به وصول این مبلغ و استرداد آن به جهت زوال وکالتنامه به حساب شماره ……………. بانک ………… و عدم ارائه مدرکی مبنی بر واریز مبلغ موصوف به این دادگاه محرز بوده و با پذیرش کیفرخواست صادره به استناد بند یک ذیل ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء و بند ۴ ماده ۵۱ از قانون وکالت نامبرده را به ممنوعیت از شغل وکالت به مدت ۱۵ ماه محکوم و اعلام میدارد، رأی صادره با استناد به ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و ماده ۷۵ از آئین نامه قانون موصوف ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض از سوی محکوم علیه و مقامات قانونی در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد .

نظرات بسته شده است.