آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۱۳۹۹/11/30

مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هيأت دادرسان:

رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل

دادرس و عضو اصلی دادگاه اکبر غفوری

دادرس و عضو اصلی دادگاه فرهاد بشردوست

 

شاکی: اداره ……………..

موضوع رسيدگي :اعتراض به قرار منع تعقیب

وكيل مشتکی عنه:آقای ………………..

 

به تاریخ 30/11/99 پرونده کلاسه 18/99 شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین بتصدی امضاء کنندگان ذیل تحت نظر است ، با ملاحظه و مطالعه پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید .

 

((تصمیم دادگاه))

در خصوص اعتراض اداره ………………. کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شماره 4113262 مورخ 20/10/1399 نسبت به قرار منع تعقیب صادره به شماره 106 مورخ 04/10/1399 از دادسرای کانون با ملاحظه و مطالعه پرونده مشخص میگردد که قرار منع تعقیب صادره به ریاست محترم کانون ابلاغ گردیده و ایشان عدم اعتراض خود را اعلام و قرار منع تعقیب را مورد تأیید قرار داده است با ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل صرفنظر از موارد مذکور در لایحه دفاعیه بجهت اینکه برابر ماده 65 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری صرفاً رئیس کانون حق اعتراض داشته و سایر ارکان و ادارات کانون حق اعتراض ندارند فلذا این دادگاه مواجه با تکلیفی نبوده و نمی باشد .