آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۱۴۰۰/۱۰/07

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هيأت دادرسان:

رئیس دادگاه محمد زارعی

دادرس و عضو اصلی دادگاه مجید علی محمدی

دادرس و عضو اصلی دادگاه لادن عباسی

 

شاکی: ریاست وقت کانون وکلای دادگستری قزوین

موضوع رسيدگي: کیفرخواست شماره …….. مورخ06/06/1400

وكيل مشتکی عنه: آقای …………..

 

به تاریخ 07/10/1400 در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ……. /1400 با موضوع کیفرخواست دادسرای انتظامی کانون نسبت به آقای …………. وکیل دادگستری استان البرز تحت نظر است با توجه به دستور جلسه دادگاه 1- پرونده موضوع سابقه قبلی آقای………. وکیل مشتکی عنه تحت کلاسه 93/58 از بایگانی اخذ و پیوست گردیده است 2- واحد انفورماتیک کانون اعلام نموده است که وکیل موصوف مربوط به استان البرز با محل اشتغال کرج می باشد نتیجتاً امکان تفکیک پرونده های وکالت نامبرده به تفکیک برای سالهای مورد درخواست مقدور نمی باشد 3- با ملاحظه لایحه تقدیمی وکیل ثبت در دبیرخانه کانون 4- با توجه به قرار منع تعقیب شماره 78 مورخه 1396/10/25 مربوط به سالهای 93 ، 94 و 95 در پرونده کلاسه 93/58 و قطعیت آن النهایه با بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی رأی صادر می گردد .

 

رأی دادگاه

در خصوص کیفرخواست شماره 12 مورخ 06/06/1400 دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین نسبت به آقای ………….. وکیل پایه یکم دادگستری کانون وکلای دادگستری استان البرز دارنده پروانه وکالت شماره ………….با کد ملی به شماره ……………..مبنی بر ارتکاب تخلف انتظامی تأسیس دفتر در غیر حوزه قضائی با استناد ماده 6 از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 ناظر به ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تقاضای مجازات برای او گردیده که بعد از بررسی پرونده و شور با اعضاء محترم دادگاه انتظامی ؛ اولاً : به موجب گزارش بازرس محترم انتظامی که صراحتاً اعلام داشته « در محل اشاره شده تابلو یا نوشته ای به نام آقای …………… مشاهده نگردیده » ثانیاً : با ملاحظه پرینت پرونده های از سیستم cms   مشخص است که در لیست پیوست شماره پرونده های تکراری می باشد مثلاً پرونده های 000781 چند بار تکرار یا 0001216 و 1130 و چندین بار تکرار شده که این موضوع باعث افزایش تعداد پرونده ها شده است . ثالثاً : تعدادی از پرونده ها نیز مربوط به استانهای دیگر از لیست آمده که ارتباطی به استان قزوین ندارد لذا با عنایت به مراتب فوق بنظر این دادگاه هیچگونه تخلفی مبنی بر عدم تمرکز وکالتی احراز نگردیده در اجرای ماده 64 و 65 لایحه قانونی استقلال قرار منع تعقیب وکیل مشتکی عنه صادر و اعلام می گردد رأی صادره بعد از ابلاغ ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.