آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم– مورخ ۱۴۰۱/06/10

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:
رئیس دادگاه محمد زارع
دادرس و عضو اصلی دادگاه مجید علی محمدی
دادرس و عضو اصلی دادگاه لادن عباسی

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب شماره ………..مورخ 09/05/1401

شاکی : …………………

وکیل مشتکی عنه : ………………..

به تاریخ 10/06/1401 در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل شده است پرونده کلاسه 3/1401 تحت نظر است موضوع پرونده اعتراض به قرار منع تعقیب صادره برای خانم …………….. وکیل پایه یک دادگستری به شماره …………..مورخ 09/05/1401 می باشد . با مطالعه  لایحه اعتراضیه شاکی و لایحه دفاعیه خانم ………….. و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط طرفین پرونده ، دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید :

((رأی دادگاه))

در خصوص اعتراض آقای ………….. فرزند …………. نسبت به دادنامه شماره …………….مورخه 09/05/1401 مبنی بر صدورقرار منع تعقیب خانم ………….. ، با ملاحظه لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه ، ایراد خاصی و اعتراض مؤثری و موجهی که نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید بعمل نیامده و رأی با توجه به اوراق پرونده و سوابق امر و دفاعیات خانم ……………. صحیحاً انشاء شده است و اشکال و خدشه ای به آن وارد نیست ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی عیناً تأیید می گردد.