آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم– مورخ ۱۴۰۱/11/19

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:
رئیس دادگاه محمد زارعی
دادرسین دادگاه : مجید علی محمدی – لادن عباسی

موضوع رسیدگی : دادنامه قطعی شماره ……….مورخ ……… صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قزوین

شاکی : شعبه دادیاری اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………

وکیل مشتکی عنه : ………….

به تاریخ 19/11/1401 پرونده کلاسه ……../1401در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . با بررسی محتویات پرونده دادگاه به شرح آتی مبادرت به به صدور رأی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

نظر به گزارش دادستان محترم و دادیار محترم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………مبنی بر اینکه آقای …………. فرزند ………….. وکیل محترم دادگستری به موجب دادنامه شماره …………….مورخه …………… صادره از شعبه …………دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق به تحمل سه سال حبس تعزیری و به اتهام فرار مالیاتی به دو سال حبس تعزیری ( با تأکید بر اجرای مجازات اشد ) محکوم گردیده است لذا آقای ………… در دفاع از خود طی لایحه دفاعیات خود را مطرح و به موجب رضایت نامه های رسمی مضبوط در پرونده اعلام می دارد که شکات رضایت قطعی و منجز خود را نسبت به وی اعلام داشته اند از طرفی بازپرس محترم هم به موجب رضایت نامه مضبوط در پرونده در برگ 18 صراحتاً اعلام داشته که اینجانب صرفاً بعنوان گزارش دهنده موضوع جرم بودن ، لکن اعلام می نماید از حق شخصی و خصوصی خویش ( در فرض وجود ) پیرامون اتهام و موارد مطروحه صرفنظر نموده و هیچگونه شکایتی ندارم لذا با توجه به دادنامه قطعیت یافته ارتکاب تخلف نامبرده از نظر این دادگاه محرز است و لیکن با توجه به رضایت قطعی شکات بالاخص بازپرس محترم و با توجه به دفاعیات نامبرده و وضعیت خاص وی این دادگاه اورا مستحق برخورداری از رأفت و استفاده از تخفیف در اعمال مجازات انتظامی دانسته لذا در اجرای مواد 123 و 124 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلل کانون وکلای دادگستری و ماده 137 آئین نامه فوق و بند 5 ماده 119 از همان آئین نامه حکم بر محکومیت نامبرده به ممنوعیت از شغل وکالت به مدت 3 ماه صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد .