آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم– مورخ ۱۴۰۱/11/12

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:
رئیس دادگاه محمد زارعی
دادرسین دادگاه : مجید علی محمدی – لادن عباسی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره……….. مورخ ………..

شاکی : ………..

وکیل مشتکی عنه : …………….

در وقت رسیدگی 12/11/1401 شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلسه رسیدگی تشکیل است پرونده انتظامی به کلاسه ……./1401 موضوع تخلف انتظامی آقای ………… دارنده پروانه وکالت پایه یکم تحت رسیدگی است شاکی آقای ……….. و مشتکی عنه آقای ……… حضور دارند کیفرخواستی به شماره  …..مورخ …………… با موضوع احراز تخلف وکیل آقای ……………. به جهت قصور در طرح دادخواست تجدیدنظرخواهی علیرغم وجود اختیارات اعلام شده در وکالتنامه توسط دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین صادر شده است ، شاکی آقای …………… اعلام می دارد که بر شکایت خود باقی هستم آقای …………………. در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی ننموده است باعث ضرر اینجانب شده است تقاضای رسیدگی مطابق قانون و آئین نامه دارم . آقای ……….اعلام کردند عرایض به شرح لایحه تقدیمی است تقاضای تبرئه دارم . دادگاه با بررسی پرونده و مداقه در اقدامات معموله به جهت عدم ضرورت اقدامی پایان رسیدگی را اعلام و به شرح آتی رأی صادر می نماید :

 

((رأی دادگاه))

 

در خصوص کیفرخواست شماره …….. مورخ …………… دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین مبنی بر تخلف انتظامی وکیل محترم آقای ………….. دارنده پروانه پایه یکم وکالت به شماره ………./ق و کد ملی  …………..محل اشتغال محمدیه موضوع شکایت شاکی آقای ………… حسب شکایت شاکی و مدلول قرار دادسرا و کیفرخواست صادره آقای ………….. علیرغم داشتن اختیار تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه تنظیمی قصور نموده و از دادنامه صادره علیه موکل تجدیدنظرخواهی ننموده است در لایحه تقدیمی آقای ………….. وکیل محترم مشتکی عنه عنوان نمودند که شاکی آقای …………… در جلسه رسیدگی مطالبی را بیان نمودند که باعث صدور رأی به ضررشان شد . همچنین قرارداد وکالت برای مرحله بدوی بوده است و برای انعقاد قرارداد برای مرحله تجدیدنظر حاضر نگردیدند همچنین با توجه به اقرارهای ایشان در جلسه رسیدگی تجدیدنظرخواهی مفیدفایده نبوده و مجدد آرای بدوی تأیید می شد . با توجه به اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و مطالعه لایحه تقدیمی وکیل محترم آقای ………………… و دفاعیات بلاوجه و غیر مؤثر وکیل مشتکی عنه ملاحظه می گردد مشارالیه علیرغم درج اختیار تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه تنظیمی در مهلت قانونیبه دادنامه بدوی اعتراض نمی نماید و دلایل مندرج در لایحه دفاعیه هیچیک سالب مسئولیت مندرج در وکالتنامه تنظیمی نمی باشد لذا دادگاه با موجه ندانستن دفاعیات وکیل محترم مشتکی عنه تخلف انتسابی را مستنداً به بند 5 ماده 122 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با لحاظ بند یک ماده 135 همان آئین نامه به جهت فقدان سابقه محکومیت انتظامی با یک درجه تخفیف به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می نماید رأی صادره حضوری و نسبت به وکیل محکوم علیه طبق بند 4 ماده 112 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا قطعی و لی نسبت به شاکی و ریاست محترم کانون وکلای دادگستری قزوین و دادستان محترم انتظامی و سایر مقامات مربوطه در مواد 88 و 89 آئین نامه مصوب 1400 ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است.