آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم– مورخ ۱۴۰۱/12/03

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:
رئیس دادگاه محمد زارعی
دادرسین دادگاه : مجید علی محمدی – لادن عباسی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ……… مورخ ………

شاکی : …………

وکیل مشتکی عنه : ………………..

به تاریخ 03/12/1401 پرونده کلاسه ……../1401در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان تحت نظر است . با توجه به گزارش بازرس محترم به تاریخ 12/10/1401 به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

 

با ملاحظه کیفرخواست صادره از سوی دادستان محترم و با احراز تخلف مبنی بر تمرکز فعالیت وکالت یدر خارج محل اشتغال قانونی با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه گزارش بازرس محترم مبنی بر اینکه نشانی اعلامی حسب تحقیقات به عمل آمده صرفاً یک واحد مسکونی با همین کاربری در محل را گزارش نموده و ضمناً در گزارش آمده که هیچ گونه تابلویی نیز در محل مورد نظر مشاهده نشده و انجام امور وکالتی در محل مورد نظر را منتفی دانسته لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق ، گزارش بازرس محترم و با توجه به اینکه حسب دفاعیات وکیل مشتکی عنه آقای …………….. اکثر قریب به اتفاق پرونده های وکالتی وی از بستگان نسبی و سببی نامبرده بوده اند و با ملاحظه لیست پرونده های وکالتی نامبرده طی سال 1399 لغایت 1401 تنها 21 ردیف بوده که تعدادی از آنها نیز تکراری می باشد لهذا از نظر این دادگاه تخلفی در خصوص عدم تمرکز امور وکالتی احراز نگردیده و در اجرای ماده 107 و ماده 118 آیئن نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب تیرماه 1400 قرار منع تعقیب صادر می گردد قرار صادره ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد .