آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم– مورخ ۱۴۰۱/09/03

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:
رئیس دادگاه محمد زارعی
دادرسین دادگاه : مجید علی محمدی – لادن عباسی

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره……….. مورخ …………..

شاکی : شعبه …………دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تاکستان

وکیل مشتکی عنه : ………………..

 

به تاریخ 03/09/1401 در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پرونده انتظامی به کلاسه ……../1400 موضوع تخلف انتظامی آقای ……………… وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه وکالت ………….تحت نظر است . با بررسی امر ملاحظه می شود دادرس محترم شعبه …………. عمومی حقوقی تاکستان طی نامه شماره 640658 مورخه 25/01/1400 مراتب عدم حضور وکیل موصوف در جلسه رسیدگی مورخه 24/01/1400 را به کانون وکلای دادگستری قزوین اعلام و تقاضای رسیدگی به تخلف نامبرده را نموده است . پرونده به دادسرای انتظامی کانون ارجاع و وکیل مشتکی عنه علت عدم حضور خود را در جلسه رسیدگی بیماری کرونا اعلام نموده و گواهی پزشکی مبنی بر داشتن کسالت از تاریخ 23/01/1400 لغایت 26/01/1400 تقدیم نموده است و تقاضای منع تعقیب نموده است . دادسرای کانون با رسیدگی گواهی پزشکی را بعلت آنکه از پزشک عمومی اطفال اخذ شده است و علی رغم داشتن حق توکیل در وکالتنامه تنظیمی تقاضای مجازات وی را طبق ماده 29 قانون وکالت مصوب 1315 نموده و با موافقت دادستان انتظامی کانون کیفرخواست شماره 19 مورخه 23/06/1401 در خصوص نامبرده صادر شده است . دادگاه با بررسی پرونده و استعلام از دادرس محترم شعبه اول عمومی حقوقی تاکستان و با استعانت از خداوند متعال پایان رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید :

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست شماره ………. مورخ ……….. دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین مبنی بر تخلف انتظامی آقای ……………. وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 1472 با کدملی 4380040569 محل اشتغال شهرستان …………حسب مدلول قرار دادسرا و کیفرخواست صادره دائر بر عدم حضور وکیل موصوف را در جلسه رسیدگی مورخه 24/01/1400 در شعبه ……….دادگاه عمومی حقوقی تاکستان که دادسرای محترم کانون وکلاء با عدم قبول دفاعیات وکیل محترم با لحاظ داشتن حق توکیل به غیر و عدم استفاده از اختیار مذکور و همچنین با عدم مقبولیت گواهی پزشکی مأخوذه در کپی سربرگ پزشک عمومی اطفال که به تأیید پزشکی قانونی هم نرسیده ، تقاضای مجازات نامبرده را نموده است . دادگاه با بررسی مجدد پرونده و مداقه ، از دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تاکستان در نامه شماره 8123659 مورخه 21/11/1400 استعلام نموده که آیا عدم حضور وکیل آقای غلامرضا مقیمی وکیل پایه یک دادگستری در جلسه رسیدگی مورخه 24/01/1400 باعث تجدید جلسه رسیدگی شده است ؟ یا خیر ؟ که شعبه …….دادگاه عمومی حقوقی تاکستان به موجب پاسخ شماره 140022990015695889 مورخه 14/12/1400 صراحتاً اعلام نموده عدم حضور وکیل منجر به تجدید جلسه رسیدگی نشده است لذا از موارد شمول تخلف انتظامی وکلاء نمی باشد . با عنایت به اینکه طبق بند 19 ماده 76 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه بدون عذر موجه زمانی تخلف محسوب می شود که به واسطه عدم حضور وکیل ، کار دادگاه به تأخیر افتد . لذا بنا به مراتب فوق ، تخلف اعلامی از سوی دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تاکستان و کیفرخواست صادره را مقرون به ادله تلقی ننموده است و بر اساس اصل برائت حکم برائت وکیل مشتکی عنه صادر و اعلام می گردد . رأی صادره حضوری و ظرف مدت ده روز از طرف شاکی و از سوی ریاست محترم کانون وکلاء و دادستان محترم انتظامی کانون وکلاء و مقامات مندرج در مواد 88 و 89 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد .