آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه محمد ملک محمدی

دادرسین دادگاه: محمد زارعی- مجید علی محمدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره …………مورخ 20/12/1399

شاکی : ………….

وکیل مشتکی عنه : ……………

 

به تاریخ 14/05/1400 در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده انتظامی به کلاسه ……/99 با صدور کیفرخواست شماره ……….مورخ 20/12/1399 تحت نظر است برابر کیفرخواست صادره ………… وکیل پایه یک دادگستری دارنده پروانه وکالت پایه یکم به شماره …………./ق با محل اشتغال بوئین زهراء بدون سابقه محکومیت حسب گواهی دادسرا به لحاظ تمرکز امور وکالتی در شهر غیر محل اشتغال با استناد ماده 6 از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 ناظر شماره 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تقاضای مجازات قانونی را نموده است وکیل مشتکی عنه با ذکر علت شکایت خانم ………………….. که مربوط به اختلاف با مشارالیها در ارتباط با تصادف وسیله نقلیه و ایراد خسارت منجر به صدور رأی قضائی گردیده گردیده است و اینکه در ارتباط با انتقال خود از شهرستان بوئین زهرا به شهرستان قزوین مکاتبات عدیده ای با هیأت مدیره وقت کانون وکلاء داشته و مبالغی را به عنوان علی الحساب هدیه برای تجهیزات ساختمان کانون نموده است که در شرف اقدام می باشد و توجهاً به اینکه در شهرستان قزوین محلی به عنوان دفتر وکالت تهیه ننموده است برای سهولت در انجام امورات وکالتی با اسکان داشتن در قزوین بعضاً در دفتر آقای حسین شاه مرادی واقع در خیابان ملاصدرا ، . . . اقدام می نماید تقاضای برائت خود را نموده است که لوایح دفاعیه وکیل در جلسه مطالعه و مورد شور و بررسی قرار گرفت علیهذا ، با توجه به کفایت اقدامات انجام شده پایان رسیدگی را اعلام ذیلاً مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

((رأی دادگاه))

حسب کیفرخواست شماره .. مورخ 20/12/1399 صادره در پرونده کلاسه 86/99 دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین برای آاقای …………. وکیل محترم پایه یکم دادگستری دارنده پروانه وکالت شماره 1246/ق با محل اشتغال بوئین زهراء به لحاظ تخلف انتظامی مبنی بر عدم تمرکز وکالت در بوئین زهراء محل اشتغال خود به عبارت دیگر تمرکز وکالتی در شهرستان قزوین با توجه به محتویات پرونده صرفنظر از آنچه که موجب اعلام شکایت از طرف شاکیه خانم …………… شده و محلوظ نظر در پرونده انتظامی نمی باشد نظر به اینکه گزارش بازرس منتخب کانون شماره 134/99 مورخ 02/10/1399 بطور تلویحی تمرکز وکالتی وکیل مشتکی عنه را اعلام نموده است از طرفی مفاد لوایح دفاعیه وکیل محترم هم مبنی بر متقاضی انتقال بودن به قزوین و انجام تشریفات مقدماتی زمینه تحقق موضوع وکالت بر تأیید گزارش بازرس محقق کانون می نماید .مهمتر از همه اینکه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از سال 1/8/98 لغایت 2/10/1399 تعداد کل پرونده های یافت شده وکیل مشتکی عنه را 142 مورد اعلام نموده است که غالباً مربوط به شهرستانهای استان قزوین می باشد جز فقط دو مورد با ردیف های 14 و 82 که مربوط به بوئین زهراء است مضافاً اینکه آدرس اعلامی سامانه ثنا نسبت به شخص وکیل را واحد انفورماتیک کانون مشخصاً قزوین ، خیابان خیام جنوبی ، ساختمان رضوی ثبت نموده است لذا بنا به مراتب دادگاه من حیث المجموع تخلف انتظامی وکیل مشتکی عنه را مستنداً به ادله اثباتی دانسته با انطباق عمل ارتکابی تخلف انتظامی با ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 ناظر بند سوم از ماده 76 مجازاتهای انتظامی آئین نامه لایحه قانونی استقلال بر محکومیت های وکیل مشتکی عنه به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون اصدار رأی می گردد رأی صادره نسبت به وکیل مشتکی عنه قطعی و حسب ماده 14 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری از طرف دادستان انتظامی قزوین ظرف ده روز قابل تجدیدنظر است .