آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم– مورخ ۹۸/۱۱/۰۳

شماره دادنامه: ۱۸

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه: علیرضا وادی خیل

دادرسین دادگاه: اکبر غفوری- فرهاد بشردوست

 

 موضوع رسیدگی: اعتراض به قرار

 

شاکی : ———-

وکیل مشتکی عنه : ———-

 

به تاریخ ۳/۱۱/۹۸ پرونده کلاسه ۹۸/۱۷ جلسه شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین در وقت فوق العاده تحت نظر است با ملاحظه و مطالعه پرونده اقدام به اتخاذ تصمیم میگردد .

((رأی دادگاه))

در خصوص اعتراض خانم ————– نسبت به قرار منع تعقیب صادره به شماره ۷۱ مورخ ۱۰/۱۰/۹۸ در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین نظر به اینکه اولاً : خانم ———— هیچ گونه رابطه قراردادی و وکالتی با آقای ———— وکیل دادگستری نداشته صرفاً در حد گزارش دهنده تلقی گردیده.

ثانیاً: با عنایت بر اینکه خانم ——— شکایتی نیز علیه آقای ———– مبنی بر نشر اکاذیب و نسبت دادن خلاف واقع به ایشان در مرجع قضایی قرچک مطرح نموده که نهایتاً به موجب دادنامه شماره ———– مورخ ۳۱/۶/۹۸ در پرونده کلاسه ——- شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قرچک حکم برائت آقای ———- صادر و اعلام گردیده بموجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۹۲۳۲۰۱۰۵۰ مورخ ۴/۸/۱۳۹۸ در پرونده ۹۷۱۲۴۷ شعبه ۱۰۲ در خصوص تجدید نظر خواهی خانم شاکی قرار رد تجدید نظرخواهی صادر و اعلام گردیده و موجب گواهی قطعیت صادره از سوی شعبه ۱۰۲کیفری دو قرچک گردیده است لذا ضمن رد اعتراض شاکی معترض به جهت عدم احراز تخلف عیناً قرار صادره منع تعقیب را تأیید و ابرام می نماید

قرار صادره برابر ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء از سوی اشخاص ذینفع ظرف مهلت ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات می باشد .

نظرات بسته شده است.