آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۸/۱۲/۰۸

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

 موضوع رسیدگی : کیفر خواست

 

به تاریخ 08/12/98 پرونده کلاسه ……. شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین در وقت فوق العاده تحت نظر است با مطالعه محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره به شرح ذیل مبادرت به صدور حکم میگردد .

 

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شماره 11 مورخ 21/02/1398 علیه وکیل مشتکی عنه آقای ………. موضوع شکایت آقای …………. ، نظر به اینکه برابر مقررات وکلاء مکلف به حضور در دادگاه در وقت های تعیینی بوده و عدم شرکت در جلسه دادرسی بدون عذر موجه تخلف از مقررات می باشد ضمن احراز تخلف وکیل مشتکی عنه از مقررات آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری خصوصاً بند 4 ذیل ماده 79 قانون مرقوم مستنداً به بند 3 ذیل ماده 76 وکیل مشتکی عنه را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید، رأی صادره برابر ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نسبت به وکیل مشتکی عنه قطعی می باشد و لیکن شاکی خصوصی ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ میتواند نسبت به رأی صادره در مرجع ذیصلاح اعتراض نماید .

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه: علیرضا وادی خیل

دادرسین دادگاه: اکبر غفوری- فرهاد بشردوست