آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۹/۰۴/19

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئیس دادگاه علیرضا وادی خیلدادرسین دادگاه: اکبر غفوری- فرهاد بشردوست

 موضوع رسیدگی : کیفرخواست

شاکی : شعبه8دادگاه عمومی ………………

وکیل مشتکی عنه : ………………………….

به تاریخ 19/4/99 پرونده کلاسه …………….. در وقت فوق العاده تحت نظر است با ملاحظه و مطالعه محتویات پرونده و لایحه دفاعیه وکیل مشتکی عنه آقای سیدمحمود ملک حسینی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .

(( رأی دادگاه ))

در خصوص کیفرخواست صادره به شماره 35 مورخ 21/11/1398 از سوی دادسرای کانون وکلای دادگستری استان قزوین علیه آقای ………………….. مبنی بر 1- عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه به شرح گزارش ریاست محترم شعبه هشتم دادگاه ………………..-اشتغال در غیر محل پروانه وکالت 3- تأسیس دفتر در غیر محل اشتغال قانونی با عنایت به اینکه برابر بند4از ماده 79 از آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری عدم حضور وکیل در روند دادرسی تأخیر ایجاد ننموده و هیچ گونه دلیلی نیز در این خصوص ارائه نگردیده است لذا دادگاه با عنایت به ماده یاد شده حکم بر برائت وکیل در این خصوص صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص موارد 2 و 3 از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انتظامی کانون با احراز تخلف نامبرده از مقررات و با استناد ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و مستنداً به بند3ذیل ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری وکیل مشتکی عنه را به توبیخ با درج در روزنامه و مجله کانون محکوم می نماید

رأی صادره به استناد ماده 14 لایحه موصوف نسبت به وکیل مشتکی عنه قطعی است ولیکن نسبت به سایر اشخاص برابر ماده 75 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد .