آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۹/۰۴/19

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئیس دادگاه علیرضا وادی خیلدادرسین دادگاه: اکبر غفوری- فرهاد بشردوست

 موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

شاکی : ………………..

وکیل مشتکی عنه : ……………………………..

به تاریخ 19/4/99 پرونده کلاسه ……………. جلسه شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین تحت نظر است با بررسی پرونده و مدارک و مستندات مضبوط در پرونده و مطالعه مفاد اعتراضیه شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرای کانون بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی میگردد.

((رأی دادگاه))

در خصوص اعتراض خانم …………………. نسبت به قرار منع تعقیب صادره به شماره 9 مورخه 15/02/1399 با ملاحظه و مطالعه لایحه اعتراض معترض هیچگونه دلیل و یا مدرکی که حکایت از نقص قرار منع تعقیب صادره را فراهم نماید ارائه نشده لذا ضمن رد اعتراض معترض عیناً قرار منع تعقیب صادره را تأیید و ابرام مینماید رأی صادره به استناد ماده 14 ازلایحه استقلال کانون وکلای دادگستری قابل اعتراض از سوی شاکی خصوصی ظرف مهلت 10 روز در دادگاه انتظامی قضات می باشد .