آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 1399/05/30

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل

دادرسین دادگاه: اکبر غفوری- فرهاد بشردوست

 

 موضوع رسیدگی : کیفرخواست

 

شاکی : شعبه7دادگاه تجدیدنظر استان قزوین

 

وکیل مشتکی عنه : ……………..

به تاریخ 30/05/99 پرونده کلاسه ……………… شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین تحت نظر است برابر محتویات پرونده ریاست محترم شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان قزوین طی گزارشی به ریاست محترم کانون اعلام نموده که وکیل مشتکی عنه آقای …………………….. بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نگردیده است که پس از ابلاغ موضوع به وکیل نامبرده طی لایحه ای در مورخه 30/05/1398 اعلام نموده که علت عدم حضور اشتباه در تاریخ جلسه دادرسی و مراجعه به دادگاه در روز بعد از دادگاه بوده است و در تحقیقات و سپس با ارائه رأی دادگاه مشخص گردیده که در روز دادرسی دادگاه نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر نموده که با توجه به مفاد رأی صادره مشخص می گرددد دادگاه به علت عدم حضور وکیل و موکل وی و به جهت عدم امکان اخذ توضیح از ایشان دادنامه بدوی را تأیید نموده است علیهذا موضوع گزارش منجر به صدور کیفرخواست برابر بند 4 ذیل ماده 79 ناظر به ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری طی شماره 4 مورخ 11/02/1399 گردیده که با ابلاغ کیفرخواست ، وکیل مشتکی عنه در دفاع اعلام نموده که به علت فوت برادرش دچار مشکلات روحی بوده و امکان شرکت در جلسه دادرسی را نداشته و نیز از دادگاه نامه ای ارائه نموده که توسط دفتر دادگاه امضاء و ارسال گردیده که حکایت از پذیرش عذر موجه نامبرده از سوی دادگاه دارد . علیهذا با عنایت به محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور حکم می گردد.

((حکم دادگاه))

در خصوص کیفرخواست صادره به شماره 4 مورخ 11/02/1399 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین نظر به اینکه برابر دادنامه صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان قزوین به شماره 9809972812200401 مورخ 23/04/1398 به علت عدم حضور وکیل مشتکی عنه به عنوان تجدید نظرخواه در جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان قصور و کوتاهی وکیل مشتکی عنه از انجام تکالیف قانونی محرز و مسجل می باشد براین اساس با اصلاح ماده استنادی موضوع کیفرخواست به بند 1 ذیل ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و توجهاً به اعلام گزارش اعلامی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر با یک درجه تخفیف نامبرده را به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید رأی صادره به استناد ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نسبت به وکیل مشتکی عنه قطعی بوده و لیکن سایر اشخاص با استناد ماده 75 آئین نامه موصوف ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات را دارند .