آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 1399/06/20

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل

دادرسین دادگاه: اکبر غفوری- فرهاد بشردوست

 

 موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار کیفرخواست شماره 3

 

شاکی : …………..

وکیل مشتکی عنه : ………………

 

به تاریخ 20/06/99 پرونده کلاسه ……….. شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در وقت فوق العاده تحت نظر امضاء کنندگان ذیل با ملاحظه و مطالعه پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید .

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست صادره به شماره 3 مورخه 11/02/1399 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین علیه آقای ………. وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای قزوین مبنی بر قبول وکالت طرف مقابل پس از انقضاء وکالت به استناد بند2 ماده 88 از آئین نامه لایحه قانونی استقلال مصوب 1334 بدین توضیح که آقای ………….. (شاکی انتظامی و زوج) به موجب وکالتنامه رسمی به شماره 34480 مورخ 10/04/1396 دفترخانه شماره 14 قزوین، همسر خود به نام خانم ………………… را به عنوان وکیل با حق توکیل جهت مطلقه نمودن انتخاب و زوجه نیز آقای …………………… را به عنوان وکیل برای زوج انتخاب که نهایتاً در پرونده کلاسه 961413 شعبه سوم دادگاه خانواده قزوین حکم بر صدور گواهی عدم امکان سازش زوج و زوجه صادر و اعلام گردید، متعاقباً آقای ……………………. با وکالتی که از خانم …………………… اخذ نموده دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه علیه زوج در پرونده کلاسه 961445 شعبه سوم دادگاه خانواده قزوین طرح و نهایتاً دادنامه شماره 9709972810900442 مورخه 10/04/1397 مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر و اعلام گردیده از آنجائیکه آقای ………………… ابتداً در پرونده کلاسه 961413 وکیل زوج و در پرونده کلاسه 961445 (موضوع مطالبه مهریه) وکیل زوجه بوده، لذا عمل ایشان در مجموع 2 پرونده (ابتدا وکیل زوج و سپس وکیل زوجه) منطبق با بند 2 ماده 82 آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلاء بوده لذا ضمن رد دفاعیات بلا وجه وکیل مشتکی عنه و از آنجائیکه رضایت شاکی را طی سند رسمی به شماره 30582 مورخه 22/05/1399 اخذ نموده مضافاً بر اینکه نامبرده فاقد سابقه محکومیت انتظامی می باشد، و دادستان محترم نیز ضمن کیفرخواست استناد به ماده 76 آئین نامه را نموده ، نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و به استناد بند5 از ماده 76 به ممنوعیت از شغل وکالت به مدت شش ماه محکوم و اعلام می نماید .

و اما در خصوص قرار منع تعقیب صادره از دادسرای کانون وکلای قزوین که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته ضمن رد اعتراض شاکی قرار منع تعقیب صادره را تأیید می نماید رأی صادره در اجرای ماده 14 از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 75 از آئین نامه ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ از ناحیه شاکی و آقای ………….. (وکیل ) و مقامات قانونی قابلیت اعتراض را در دادگاه انتظامی قضات دارا می باشد .