آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 1399/08/29

مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هيأت دادرسان:

رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل

دادرس و عضو اصلی دادگاه اکبر غفوری

دادرس و عضو اصلی دادگاه فرهاد بشردوست

 

شاکی: گزارش بازرس کانون

 

موضوع رسيدگي :اعتراض به قرار منع تعقیب

 

وكيل مشتکی عنه:………………………………………..

 

به تاریخ 29/08/99 در وقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل پرونده کلاسه 7/99 تحت نظر است با بررسی محتویات پرونده ملاحظه میگرددد برگ اخطار آقای …………………….. وکیل پایه یک دادگستری در نشانی اعلامی به جهت نقص در آدرس عودت گردیده ولیکن بنا به اعلام دفتر محترم دادگاه انتظامی با تماس تلفنی با نامبرده، نامبرده اعلام نموده بنا به مشکلات و نیز در سفر بودن و شیوع بیماری کرونا قادر به حضور در جلسه دادگاه نبوده و از آنجائیکه در پرونده شاکی خصوصی نیز وجود نداشته و صرفاً پرونده به جهت اعتراض ریاست محترم کانون نسبت به قرار منع تعقیب صادره تشکیل گردیده ، با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه آن ضمن عدول از تشکیل جلسه اعلامی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید .

 

((رأی دادگاه))

حسب گزارش ریاست محترم کانون وکلای دادگستری قزوین، آقای ……………… وکیل کانون مرکز اقدام به تأسیس دفتر در محل غیر اشتغال خود ( تهران ) در شهر قزوین نموده است پرونده جهت بررسی به دادسرای محترم کانون ارجاع که نهایتاً منتهی به صدور قرار منع تعقیب به شماره 13 مورخ 22/02/1399 میگردد که ریاست محترم کانون به قرار منع تعقیب صادره به شرح مضبوط در پرونده اعتراض که پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم ارجاع میگردد حسب پاسخ استعلام کانون وکلای دادگستری مرکز به شماره 9929100365 مورخ 14/05/1399 تعداد پرونده های آقای ……………….. به تعداد 81 مورد اعلام گردیده که این تعداد مربوط به سالهای 95 الی 99 می باشد که از این تعداد به میزان 40 مورد مربوط به دادگستری استان قزوین بوده که از این تعداد برخی از آنها تکراری و مربوط به یک موضوع می باشد که در شعبات بدوی ، تجدید نظر و اجرای احکام تکرار و مطرح گردیده است و موضوع تأسیس مؤسسه حقوقی نیز از آنجائیکه به موجب مقررات در اداره ثبت اسناد و املاک به شناسه 10320887308 ثبت گردیده و حسب گزارش عضو محقق و بازرس کانون فعالیت مؤثر در آن صورت نمی گیرد و اکثر اوقات تعطیل می باشد علیهذا با عنایت به مراتب فوق و محتویات پرونده ضمن رد اعتراض عیناً قرار منع تعقیب صادره را تأیید و ابرام می نماید رأی صادره برابر ماده 14 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ظرف مهلت 10 روز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد .