آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 1399/11/09

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هيأت دادرسان:

رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل

دادرس و عضو اصلی دادگاه اکبر غفوری

دادرس و عضو اصلی دادگاه فرهاد بشردوست

 

شاکی: خانم …………….

موضوع رسيدگي :اعتراض به قرار منع تعقیب

وكيل مشتکی عنه:آقای ……………….

به تاریخ 9/11/99 پرونده کلاسه 99/17 شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای ندادگستری قزوین در وقت فوق العاده تشکیل و با بررسی محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه شاکی خانم مهرنوش ثامی فرزند حسین نسبت به قرار منع تعقیب شماره 94 مورخ 17/9/99 به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید .

 

((رأی دادگاه))

در خصوص اعتراض شاکی خانم ………….. نسبت به قرار منع تعقیب صادره از دادسرای کانون وکلای دادگستری قزوین به شماره 94 مورخ 17/9/99 و ادعای اشتباه بودن دعوی مطروحه از سوی وکیل آقای سیف اله ملکی و عدم شرکت در جلسات دادرسی نظر به اینکه برابر محتویات پرونده دادنامه بدوی صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قزوین در پرونده کلاسه 980257 به نفع خانم شاکی بوده که پس از اعتراض از سوی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر نقض گردیده و دلایل و مستندات خانم شاکی دلالتی بر قصور و یا اشتباه وکیل نمی باشد فلذا ضمن رد اعتراض شاکی قرار صادره تأیید و استوار میگردد قرار صادره وفق ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قابل اعتراض ظرف مهلت قانونی از سوی شاکی و سایر اشخاص وفق ماده 75 از آئین نامه قانون موصوف در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد .