آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 1399/12/14

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه: علیرضا وادی خیل

دادرسین دادگاه: اکبر غفوری – فرهاد بشردوست

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ….
شاکی : …………..
وکیل مشتکی عنه : ………………….
به تاریخ 14/12/1399 پرونده کلاسه ……. به تصدی امضاء کنندگان ذیل تحت نظر است برابر محتویات پرونده موصوف آقای ……….. در تاریخ 17/11/1398 طی شکایتی اعلام نموده که جهت اقامه دعوی علیه اداره اوقاف قزوین به نمایندگی از ساکنین شهرک …….. قرارداد وکالتی با وکیل آقای ……………. منعقد که برابر قرارداد به مبلغ حق الوکاله 450 میلیون تومان تعیین که مجموعاً 260 میلیون تومان به وی پرداخت گردید و مقرر بود، در صورت موفقیت در پرونده مابقی حق الوکاله نیز پرداخت و در غیر این صورت 30 درصد از مبلغ 260 میلیون تومان کسر و مابقی به ساکنین و موکلین عودت گردد که نامبرده با گذشت چند سال از عودت 70 درصد خودداری و نیز بر خلاف مقررات اقدام به دریافت مبلغ 25 میلیون تومان خسارت احتمالی از دادگاه نموده و عودت نمی نماید که با ثبت شکوائیه و ارسال موضوع به وکیل مشتکی عنه نامبرده پاسخی ارسال ننموده که مدارک مربوطه نیز ضمیمه پرونده می باشد که پس از طی تشریفات قانونی در نهایت برابر کیفرخواست شماره …. مورخ 5/5/1399 و به استناد بند 1 از ماده 80 و بند 3 از ماده 83 تقاضای رسیدگی و تعیین مجازات گردیده است که پس از وصول کیفرخواست با تعیین وقت رسیدگی طرفین دعوت و به موجب جلسه رسیدگی مورخ 10/7/1399 وکیل مشتکی عنه ضمن قبول عودت مبالغ دریافتی تعهد می نماید که تا تاریخ 30/10/1399 مبالغ را عودت نماید که با توجه به درخواست آقای ………………. ثبت دبیرخانه کانون به شماره ………. مورخ 12/11/1399 وکیل مشتکی عنه اقدامی در عودت مبالغ نداشته است علیهذا با عنایت به محتویات پرونده و توجهاً به محکومیت آقای …………… طی دادنامه شماره …. مورخ 28/8/1399 دادگاه عالی انتظامی قضات (شعبه پنجم ) به لحاظ رفتار خلاف شأن و نیز دادنامه شماره 19 مورخ 18/10/1399 این دادگاه، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

((رأی دادگاه))
در خصوص کیفرخواست صادره به شماره 15 مورخه 5/5/1399 علیه آقای ………………. به اتهام رفتار خلاف شأن و تخلف از سوگند به استناد بند 1 از ماده 80 و بند 3 از ماده 83 ناظر بر ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بدین توضیح که آقای ………….. در خصوص دریافت مبالغ 25 میلیون تومان از بابت خسارت احتمالی متعلق به موکلین خود مکلف بوده در اسرع وقت اقدام به عودت مبلغ یاد شده به آنان نماید که این امر از ناحیه ایشان صورت نپذیرفته لذا تخلف ایشان خلاف شأن تشخیص داده و اما در خصوص عودت 70 درصد مبلغ 260 میلیون تومان که می بایستی در تاریخ 30/10/1399 به موکلین خود اقدام می نمود که این امر نیز از ناحیه ایشان صورت نپذیرفته است و نسبت به تعهد خود عمل ننموده این عمل را نیز دادگاه تخلف از شأن دانسته و در مجموع هر دو مورد را تخلف از شأن و در اجرای بند1 از ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء و با استناد بند 4 ذیل ماده 51 قانون وکالت نامبرده را به ممنوعیت از شغل وکالت به مدت 2 سال محکوم و اعلام می دارد.

رأی صادره با استناد به ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و ماده 75 از آئین نامه قانون موصوف ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض از سوی محکوم علیه و مقامات قانونی در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد