آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 1400/03/23

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه علیرضا وادی خیل

دادرس وعضو اصلي دادگاه اکبر غفوری

دادرس و عضو اصلی دادگاه فرهاد بشردوست

 

موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره 1

شاکی : شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان قزوین

 

وکیل مشتکی عنه : خانم ……….

به تاریخ 21/03/1400 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 1/1400 شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین تحت نظر است برابر محتویات پرونده موصوف جهت عدم حضور وکیل خانم ………….. در جلسه شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان قزوین کیفرخواست شماره 1 مورخ 28/1/1400 صادر گردیده که در مقام دفاع وکیل اعلام نموده که به علت ارسال لایحه جهت جلسه رسیدگی در تاریخ مقرر و اینکه موضوع در حدود 10 سال در جریان بودن در جلسه شرکت ننموده است علیهذا با عنایت به محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور حکم میگرد

 

(( رأي دادگاه ))

 

در خصوص کیفرخواست صادره به شماره 1 مورخ 28/1/1400 مبنی بر عدم حضور در جلسه دادگاه کیفری یک استان قزوین بدون ارائه عذر موجه با عنایت به تحقیقات صورت پذیرفته و محتویات پرونده تخلف نامبرده از مقررات قانونی محرز بوده و به استناد بند 4 ذیل ماده 79 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و نیز بند 3 ذیل ماده 76 آئین نامه موصوف حکم به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون صادر گردد رأی صادره به استناد ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نسبت به وکیل خانم ……………….. قطعی بوده وکیل و سایر اشخاص به استناد ماده 75 از آئین نامه قانون اخیر الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.