آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 1400/05/14

مرجع رسیدگی

شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان

رئیس:

دادگاه محمد ملک محمدی

دادرسین دادگاه:

محمد زارعی

مجید علی محمدی

 

موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره ……

شاکی: شعبه ** دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان ***

 

وکیل مشتکی عنه :…………

 

به تاریخ 14/05/1400 در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی دادرسان امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه **/99 که منجر به صدور کیفرخواست انتظامی شماره ** مورخ 20/12/1399 مربوط به تخلف انتظامی آقای …………….. دارنده پروانه وکالت پایه یکم دادگستری به شماره **** با محل اشتغال شهرستان اسفرورین مبنی بر عدم شرکت در جلسه دادرسی در شعبه ** دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی امام خمینی شهرستان *** در جلسه مورخ **/10/1398 ساعت 11 بدون حضور مشتکی عنه تحت نظر است با توجه به عدم ارائه لایحه دفاعیه حسب ابلاغ کیفرخواست و انقضاء مهلت مقرر بنا به گواهی موجود در پرونده ، با بررسی پرونده و ملاحظه اقدامات انجام شده و تذکر دادستان محترم انتظامی کانون مبنی بر اعمال و ضرورت مواد 77 و 76 در صدور کیفرخواست لذا با بیان گزارش اجمالی پرونده و توجهاً به لایحه وکیل محترم در مرحله رسیدگی دادسرا به ضمیمه ارائه گواهی پزشک عمومی داخلی و اطفال مبنی بر تأیید تحت درمان بودن مشتکی عنه برای مدت 72 ساعت از مورخه 8/10/1398 یعنی برای مدت 3 روز با ملاحظه جمیع جهات و اقداماتیکه در پرونده توسط دادسرای محترم انجام گردیده با استعانت از خداوند متعال پایان رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .

 

((رأی دادگاه))

حسب کیفرخواست شماره ** مورخ 20/12/1399 دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین آقای …………….. وکیل پایه یکم دادگستری با کد ملی ………………..دادرنده پروانه وکالت شماره ……………./ق با محل اشتغال شهرستان اسفرورین به لحاظ ارتکاب تخلف انتظامی با استناد به مواد 76 و 77 مجازاتهای انتظامی آئین نامه لایحه قانونی استقلال تحت تعقیب قرار گرفته که با توجه به محتویات پرونده گزارش شماره **** مورخ 09/10/1398 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد مبنی بر عدم شرکت آقای وکیل بدون عذر موجه در جلسه دادرسی مورخه 09/10/1398 ساعت 11 در پرونده کلاسه 980844 /** صرفنظر از اینکه پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادگاههای عمومی حقوقی سمنان ارسال گردیده است توجهاً به فقدان دلیل اثباتی بر صحت گواهی پزشکی صادره از طرف پزشک معتمد مبنی بر لزوم تأیید 72 ساعت استراحت برای آقای وکیل نظر به آمریت ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی در تکلیف حضور در جلسه دادرسی لذا موجه بودن علت عدم حضور نیازمند ادله اثباتی است که در پرونده ملاحظه نمی گردد. دادگاه من حیث المجموع کیفرخواست صادره را محمول بر صحت دانسته لکن با توجه به اینکه تخلف از نظامات کانون حسب ماده 77 آئین نامه در خصوص مورد به گونه مقتضی متلقی بر مدلول ماده 41 قانون آئین دادرسی مدنی است نتیجتاً با ضرورت جمع تعدد تخلفات وکیل مشتکی عنه بر تعیین مجازات متناسب واحد حسب نظریه مورخه 17/05/1379 کمیسیون استفتاآت کانون مرکز و رویه معقول دادگاههای انتظامی کانون مرکز مستنداً به بندهای 2 و3 ماده 76 آئین نامه لایحه استقلال به محکومیت آقای وکیل مشتکی عنه به توبیخ با درج در پرونده 2- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون حکم صادر می گردد حکم صادره

به استناد ماده 14 لایحه قانونی استقلال نسبت به وکیل قطعی و از طرف شاکی و دادستان انتظامی ظرف ده روز قابل تجدیدنظر است .