آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

مرجع رسیدگی

شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان

رئیس:

دادگاه محمد ملک محمدی

دادرسین دادگاه:

محمد زارعی

مجید علی محمدی

 

موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره ……

شاکی: شعبه ** دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان ***

 

وکیل مشتکی عنه :…………

 

به تاریخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۰ در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی دادرسان امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه **/۹۹ که منجر به صدور کیفرخواست انتظامی شماره ** مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ مربوط به تخلف انتظامی آقای …………….. دارنده پروانه وکالت پایه یکم دادگستری به شماره **** با محل اشتغال شهرستان اسفرورین مبنی بر عدم شرکت در جلسه دادرسی در شعبه ** دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی امام خمینی شهرستان *** در جلسه مورخ **/۱۰/۱۳۹۸ ساعت ۱۱ بدون حضور مشتکی عنه تحت نظر است با توجه به عدم ارائه لایحه دفاعیه حسب ابلاغ کیفرخواست و انقضاء مهلت مقرر بنا به گواهی موجود در پرونده ، با بررسی پرونده و ملاحظه اقدامات انجام شده و تذکر دادستان محترم انتظامی کانون مبنی بر اعمال و ضرورت مواد ۷۷ و ۷۶ در صدور کیفرخواست لذا با بیان گزارش اجمالی پرونده و توجهاً به لایحه وکیل محترم در مرحله رسیدگی دادسرا به ضمیمه ارائه گواهی پزشک عمومی داخلی و اطفال مبنی بر تأیید تحت درمان بودن مشتکی عنه برای مدت ۷۲ ساعت از مورخه ۸/۱۰/۱۳۹۸ یعنی برای مدت ۳ روز با ملاحظه جمیع جهات و اقداماتیکه در پرونده توسط دادسرای محترم انجام گردیده با استعانت از خداوند متعال پایان رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .

 

((رأی دادگاه))

حسب کیفرخواست شماره ** مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین آقای …………….. وکیل پایه یکم دادگستری با کد ملی ………………..دادرنده پروانه وکالت شماره ……………./ق با محل اشتغال شهرستان اسفرورین به لحاظ ارتکاب تخلف انتظامی با استناد به مواد ۷۶ و ۷۷ مجازاتهای انتظامی آئین نامه لایحه قانونی استقلال تحت تعقیب قرار گرفته که با توجه به محتویات پرونده گزارش شماره **** مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد مبنی بر عدم شرکت آقای وکیل بدون عذر موجه در جلسه دادرسی مورخه ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ ساعت ۱۱ در پرونده کلاسه ۹۸۰۸۴۴ /** صرفنظر از اینکه پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادگاههای عمومی حقوقی سمنان ارسال گردیده است توجهاً به فقدان دلیل اثباتی بر صحت گواهی پزشکی صادره از طرف پزشک معتمد مبنی بر لزوم تأیید ۷۲ ساعت استراحت برای آقای وکیل نظر به آمریت ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در تکلیف حضور در جلسه دادرسی لذا موجه بودن علت عدم حضور نیازمند ادله اثباتی است که در پرونده ملاحظه نمی گردد. دادگاه من حیث المجموع کیفرخواست صادره را محمول بر صحت دانسته لکن با توجه به اینکه تخلف از نظامات کانون حسب ماده ۷۷ آئین نامه در خصوص مورد به گونه مقتضی متلقی بر مدلول ماده ۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی است نتیجتاً با ضرورت جمع تعدد تخلفات وکیل مشتکی عنه بر تعیین مجازات متناسب واحد حسب نظریه مورخه ۱۷/۰۵/۱۳۷۹ کمیسیون استفتاآت کانون مرکز و رویه معقول دادگاههای انتظامی کانون مرکز مستنداً به بندهای ۲ و۳ ماده ۷۶ آئین نامه لایحه استقلال به محکومیت آقای وکیل مشتکی عنه به توبیخ با درج در پرونده ۲- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون حکم صادر می گردد حکم صادره

به استناد ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال نسبت به وکیل قطعی و از طرف شاکی و دادستان انتظامی ظرف ده روز قابل تجدیدنظر است .

نظرات بسته شده است.