آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 1400/06/11

مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هيأت دادرسان:

رئیس دادگاه محمد ملک محمدی

دادرس و عضو اصلی دادگاه مجید علی محمدی

دادرس و عضو اصلی دادگاه لادن عباسی

 

شاکی: شعبه اول دادگاه ……………

موضوع رسيدگي :کیفرخواست شماره……….. مورخ 14/04/1400

وكيل مشتکی عنه:آقای ……………

 

به تاریخ 11/06/1400 در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 5 /1400 با موضوع کیفرخواست شماره ………… مورخ 14/04/1400 دادسرای انتظامی کانون مبنی بر تقاضای تعقیب انتظامی آقای …………….. وکیل محترم دادگستری دارنده پروانه وکالت پایه یک دادگستری به شماره ……./ق با تاریخ صدور 28/12/1380 با محل اشتغال قزوین تحت نظر است بنا به محتویات پرونده وکیل مشتکی عنه تسخیری متهم …………..فرزند میرعلی حسب اعلام مستشار شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری قزوین با ابلاغ وقت دادرسی به نامبرده در جلسه رسیدگی مورخه 07/05/1399 ساعت 10 حاضر نشده و لایحه ای هم ارسال ننموده است و دلیل مبنی موجه بودن معذوریت عدم حضور هم ارائه ننموده است در نتیجه دادسرای محترم انتظامی کانون مستنداً به ماده 26 قانون وکالت و بند4 ماده 79 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون با صدور قرار مقتضی مبنی بر محرز دانستن تخلف انتظامی وکیل محترم به شرح کیفرخواست صادره تقاضای رسیدگی و صدور حکم مجازات مشارالیه را نموده است . دادگاه انتظامی با بررسی پرونده با تذکاری دستوری مورخه 13/05/1400 تاریخ ابلاغ کیفرخواست ، حسب ماده 66 آئین نامه لایحه قانونی استقلال و همچنین کارت شناسائی وکیل و اینکه مدت پاسخگوئی به کیفرخواست منقضی گردیده است یا خیر را استعلام که مراتب توسط دفتر دادگاه تکمیلاً پیوست گردیده است لذا با عدم ضرورت اقدامی پایان رسیدگی را اعلام ذیلاً مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست شماره ………….. مورخ 14/04/1400 دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین مبنی بر تقاضای مجازات انتظامی آقای ………. وکیل پایه یک دادگستی دارنده پروانه وکالت به شماره ……………/ق صادره مورخ 28/12/1380 با محل اشتغال قزوین مبنی بر عدم شرکت مشارالیه به عنوان وکیل تسخیری آقای ………….. فرزند ………….. در جلسه دادرسی مورخه 1399/05/07 شعبه اول دادگاه ……………. قزوین با توجه به گزارش شماره 1396293 مورخ 1399/05/15 دادگاه نسبت به عدم شرکت مشارالیه و اینکه هیچگونه دلیل یا مدرکی که دال بر موجه بودن عدم حضور از طرف وکیل مشتکی عنه ارائه نگردیده است و نسبت به ابلاغ کیفرخواست نیز با انقضای مهلت قانونی مقرر در ماده 66 آئین نامه لایحه قانونی استقلال هم دفاعی ننموده است لذا با توجه به مراتب مذکور و توجهاً به آمریت ماده 41 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه من حیث المجموع کیفرخواست دادسرای انتظامی را با سعه صدر و فقدان هرگونه سابقه انتظامی حسب گواهی مورخه 1399/05/19 دفتر دادسرا و ضرورت استحقاق تخفیف برای آقای وکیل مشتکی عنه و انطباق تخلف انتسابی با بند 3 ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال بر محکومیت وکیل مرقوم به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون اصدار رأی می گردد رأی صادره حسب ماده 14 از لایحه قانونی استقلال کانون نسبت به وکیل مشتکی عنه و کانون وکلاء قطعی است از طرف شاکی ظرف 10 روز قابل تجدید نظر است .