آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 1400/06/11

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه: محمد ملک محمدی

دادرسین دادگاه: مجید علی محمدی – لادن عباسی

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب

شاکی : خانم …………………..

وکیل مشتکی عنه : آقای………………….

 

به تاریخ 11/06/1400 در وقت مقرر شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین با تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ……../1400 با موضوع تخلف انتظامی آقای ……………… وکیل محترم دادگستری تحت نظر است با بررسی امر توجهاً به شکایت خانم ……………… از وکیل موصوف مبنی بر عدم پیگیری مورد وکالت با توجه به صدور قرار منع پیگرد از طرف دادسرای انتظامی کانون به شماره 115 مورخ 01/11/1399 ثبت گردیده است و موارد تذکاری دادستان محترم انتظامی کانون با لزوم ارائه اقدامات محموله در دادگاه عمومی بخش دشتابی و اقدام وکیل محترم با ارائه مدارک مربوط که تماماً ضمیمه پرونده است و نهایتاً موافقت دادستان محترم انتظامی کانون با قرار منع تعقیب صادره چون اقدامی ضرورت ندارد پایان رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

((رأی دادگاه))

در خصوص اعتراض خانم …………………… از آقای ………………….. وکیل محترم دادگستری دارنده کارت ملی به شماره 4322839223 نسبت به قرار منع تعقیب شماره 115 مورخ 01/11/1399 صادره از طرف دادسرای انتظامی کانون با توجه به اقدامات معموله و صرفنظر از اینکه شاکیه احد از موکلین وکیل مشتکی عنه می باشد و دیگر موکلین که نام و مشخصات آنان در دادخواست تقدیمی به دادگاه عمومی دشتابی قید گردیده است هیچگونه اعتراضی ننموده اند که خود دلالت و اماره بر عدم وجود دلیل اثباتی بر موضوع اعتراضیه است لذا دادگاه من حیث المجموع اعتراض شاکیه را موجه ندانسته مستنداً به ماده 65 از آئین نامه لایحه استقلال حکم بر تأیید قرار منع تعقیب معترض عنه به شماره 115 مورخ 01/11/1399 صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است .