آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 1400/07/08

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه محمد ملک محمدی

دادرسین دادگاه:

مجید علی محمدی

لادن عباسی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره 15 مورخ 09/06/1400

 

شاکی : شعبه اول دادگاه ……………..

وکیل مشتکی عنه : ………………………

 

به تاریخ 08/07/1400 در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده انتظامی به کلاسه ………../1400 با توجه به کیفرخواست شماره 15 مورخ 09/06/1400 دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین که نسبت به خانم وکیل …………… دارنده پروانه وکالت ……………قزوین با محل اشتغال بخش کوهین مبنی بر تخلف انتظامی وکیل موصوف با استناد بند 2 ماده 78 ناظر ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تقاضای مجازات را نموده در ذیل کیفرخواست صادره معاونت محترم دادسرای انتظامی با توجه به وضعیت وکیل مشتکی عنه تقاضای اعمال تخفیف را نموده است برابر محتویات پرونده و مدلول قرار دادسرای انتظامی وکیل موصوف در جلسه دادرسی مورخه 29/10/1399 علیرغم انتخاب مشارالیها به عنوان وکیل تسخیری در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی قزوین حاضر نگردیده است که مراتب طی شماره 4000289-3/11/1399 در پرونده کلاسه بایگانی 9900493 گزارش و شماره 4013838 مورخ 9/11/1399 در دفتر ستاد معاضدت قضایی ثبت و بررسی رسیدگی به دادسرای انتظامی ارجاع گردیده است وکیل مشتکی عنه در مرحله رسیدگی دادسرای انتظامی همچنین با ابلاغ کیفرخواست طی لوایح با انضمام پیوست های استنادی اعلام نموده است متأهل بوده دارای دو فرزند می باشد خود و شوهرش قزوینی نمی باشند و با اشتغال شوهرش به معاونت منطقه 1 آموزش و پرورش ……….. و اینکه بجهات مذکور و شیوع کرونا امکان حضورش در جلسه دادرسی به هیچ وجه مقدور نبوده است با اعلام قبلی به کانون بر تعویض او و همچنین عدم موافقت با انتقال مشارالیه به تهران به تبعیت از شوهرش ، در نهایت با فقدان سابقه انتظامی تقاضای صدور رأی را نموده است دادگاه با بررسی پرونده و ملحوظ داشتن اقدامات معموله و دفاعیات وکیل مشتکی عنه و با توجه به کیفرخواست و با عدم ضرورت اقدامی پایان رسیدگی را ا علام به شرح آتی رأی صادر می گردد .

 

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست شماره 15 مورخ 09/06/1400 دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین مبنی بر تخلف انتظامی خانم ………………………… وکیل دادگستری با شماره پروانه …………../ق با محل اشتغال بخش کوهین به جهت عدم شرکت به عنوان وکیل تسخیری در جلسه دادرسی مورخه 29/10/1399 در شعبه اول دادگاه ……………..که با اعلام مراتب از طرف دادگاه ، دادسرا با پیگیری موضوع و استماع دفاعیات وکیل مشتکی عنه تقاضای مجازات نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اقدامات معموله و دفاعیات وکیل محترم مشتکی عنه و ملاحظه مستندات منضم اجمالاً به اینکه خود و شوهرش قزوینی نیستند و با داشتن دو فرزند کوچک که مستلزم مراقبت های ویژه می باشند و اینکه شوهرش با انتقال به تهران با تصدی معاونت آموزش و پرورش منطقه یک ………….در نهایت با توجه به وضعیت اعلام شده و ضرورت انتقال به تهران محل اشتغال شوهرش و عدم قبول با درخواست انتقالش به …………از طرف هیأت مدیره تقاضای صدور رأی مقتضی را نموده است آنچه مسلم است حرفه وکالت با وابستگی به قوه قضائیه به موجب قوانین و آئین نامه مصوب الزامات خاص ، این حرفه را جزء لاینفک مصوبات قانونی نموده که تخلف از هریک از موارد آئین نامه لایحه قانونی عملاً تضییع حقوق اشخاص مراجع و عملاً تعطیلی موقت دادرسی و تطویل دادرسی را ایجاد مینماید لذا با وصف مذکور موافقت یا مخالفت با انتقال وکیل مشتکی عنه از طرف هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین هم با توجه به شرایط محل استغال وکیل متقاضی انتقال با عدم امکان جایگزینی در بخش کوهین تا انجام اختبار و جهات دیگر که مطمح نظر هیأت مدیره محترم کانون بوده است به هیچ وجه رافع مسئولیت های وکیل در انجام ارجاعات کانون نمی باشد از طرفی داشتن فرزند کوچک و دیگر وظایف زندگی که عامیت دارد تنها منحصر به حرفه وکالت نمی باشد بلکه در تمامی مشاغل با شدت و ضعف متفاوت جزو مسائل لاینکف اشتغال است که با وصف تمامی موارد مقبولیت حرفه را ایجاد می نماید لذا دادگاه با لزوم اعمال سعه الصدر در مدلول دفاعیات و قابل قبول نبودن موافقت با انتقال وکیل موصوف به محل اشتغال شوهر به لحاظ دولتی نبودن نهاد مدنی وکالت من حیث المجموع تخلف انتظامی وکیل مشتکی عنه را با رعایت اعمال تخفیف دادگاه ثابت دانسته و با انطباق عمل تخلف با بند 2 ماده 78 ناظر ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی اشتغال حکم به توبیخ و درج در پرونده بر محکومیت وکیل محترم اصدار رأی می گردد رأی صادره نسبت به شخص وکیل با استناد ماده 14 لایحه قانونی استقلال قطعی است .