آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 1400/07/08

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه محمد ملک محمدی

دادرسین دادگاه:

محمد زارعی

مجید علی محمدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ……………مورخ 23/06/1400

 

شاکی : شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……….

وکیل مشتکی عنه : ………….

 

به تاریخ 08/07/1400 در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده انتظامی به کلاسه ………./1400 موضوع تخلف انتظامی آقای ………… تحت تحت نظر است شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه طی شماره 1790563 مورخ 29/8/1399 اعلام نموده است آقای ………… با وکالت داشتن از خانم …………. به طرفیت آقای ……………. با خواسته طلاق در جلسه دادرسی 21/8/1399 در پرونده کلاسه بایگانی 9901380 با ابلاغ وقت رسیدگی بدون عذر موجه حاضر نگردیده است که مراتب شماره 8012915 مورخ 29/9/1399 ثبت دبیرخانه کانون گردیده است مشخصات وکیل مشتکی عنه ……….. فرزند …………دارنده پروانه شماره ……./ق به تاریخ صدور 22/7/1394 محل اشتغال شهرستان محمدیه می باشد که طی کیفرخواست شماره 20 مورخ 23/6/1400 دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین بلحاظ عدم شرکت در جلسه دادرسی دادگاه به استناد ماده 26 از قانون وکالت ناظر بند 4 ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال تقاضای مجازات گردیده است وکیل مشتکی عنه در دفاع از خود به شرح لایحه به دادسرا که شماره 167/و/99 مورخ 13/11/1399 ثبت گردیده است سعی وافی در جهت اصلاح ذات البین موکله و شوهرش در دفتر وکالت مبذول داشته لیکن با عدم رضایت زوج به طلاق و فقدان ادله اثباتی عسرو حرج و اینکه زوج در شعبه پنجم جلسه شورای حل اختلاف با توافقاتی که با زوجه نموده است لکن با پایبند نبودن به توافقات و اینکه دادخواست طلاق بنا به اظهار شفاهی دادگاه قابل پذیرش نبوده لذا موکله قصد استرداد دادخواست را داشته و در مورخه 21/8/99 راس ساعت 12 در جلسه دادگستری حضور داشتن تا نوبت دادرسی فراهم شود اما با توجه به سابقه بیماریم که سرطان بوده و تحت درمان می باشم و با انجام شیمی درمانی قادر به ایستادن در محوطه دادگستری نبودم حالم به هم خورد تمام پرسنل دادگستری از وضعیت جسمانیم اطلاع دارند موکله تا ساعت حضور در دادگاه و اعلام استرداد دادخواست با تماس تلفنی از منزلش که دختر کوچکش گم شده نتوانست دادخواست خود را با حضور در دادگاه مسترد نماید به هر حال با مختومه شدن پرونده و اعلام رضایت موکله که شماره 801431 مورخ 5/12/1399 و تنظیم استشهادیه به شرح برگ 9 پرونده و اخذ گواهی پزشکی مبنی بر معذوریت درمانی داشتن و اینکه دادگاه محترم گزارش کننده فرصت برای ارائه دلائل موجه بودن اعتذار از علت عدم حضور در جلسه دادگاه را نسبت به او مضایقه نموده است و تکرار اجمال دفاعیات خود در وصول کیفرخواست به شرح فوق الاشاره که شماره 83/و/1400 مورخ 7/7/1400 ثبت گردیده است و توجه دادن به عدم اطاله دادرسی به جهت عدم حضور او در جلسه دادرسی تقاضای صدور تصمیم مقتضی را نموده است . دادگاه با بررسی های انجام شده به شرح مبسوط گزارش تنظیمی در اقدامات معموله و کفایت اقدام پایان رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین طی کیفرخواست شماره …..مورخ 23/6/1400 با وصول گزارش شماره 1790563 مورخ 29/7/1399 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……. مبنی بر عدم حضور غیر موجه وکیل مشتکی عنه …………. فرزند ………..دارنده پروانه وکالت 1255/ق – 22/7/1394 با محل اشتغال محمدیه و اقدامات محموله با استناد ماده 26 قانون وکالت ناظر بند 4 ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال تقاضای مجازات وکیل موصوف را نموده است دادگاه با بررسی پرونده که گزارش مبسوط آن در صورتجلسه دادگاه قید گردیده است توجهاً به اعلام رضایت موکله خانم ………………………. و استشهادیه تنظیمی مبنی بر تأیید اظهارات دفاعیه آقای وکیل نظر به اینکه در مسائل مطروحه در دادگاه های خانواده منجمله دعوی طلاق به هر علت حتی در مقام دفاع کامل وکیل اتخاذ تصمیم دادگاه عملاً تنها قائم بر استماع اظهارات طرفین نمی باشد و جلسه مقدماتی ارجاع پرونده به شعبه شورای حال اختلاف هم ناظر به همین مقوله میباشد لذا با توجه به مراتب و اینکه فرصتی از طرف دادگاه برای اعلام و ارائه موجه بودن عذر عدم حضور به آقای وکیل داده نشده است از طرفی دلیل یا قرینه ای به اثبات تضیع حقوق موکله و با تطویل دادرسی به جهت مذکور در پرونده موجود نمی باشد مهمتر از همه اینکه وکیل مشتکی عنه با ابراز بیماری صعب العلاج خود سرطان در مقام بیان دفاع با لحاظ وضعیت جسمانی ناشی از آن که غالباً کمتر توجیه آن اتفاق می افتد در واقع به حقیقتی تلخ اذعان مینماید آنهم نه برای جلب ترحم که شایسته حرفه وکالت نیست بلکه مبین واقعیت محض بیماری است علیهذا دادگاه با لحاظ داشتن تمام موارد کیفرخواست دادسرای محترم کانون وکلای دادگستری قزوین را مثبت اثبات تخلف انتظامی نسبت به وکیل مشتکی عنه ندانسته و حکم برائت وکیل موصوف را صادر و اعلام مینماید رأی صادره حسب ماده 14 لایحه قانونی استقلال از طرف شاکی و دادستان و رئیس کانون وکلاء دادگستری ظرف ده روز قابل تجدیدنظر خواهی است .