آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 1400/08/13

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه محمد ملک محمدی

دادرسین دادگاه: مجید علی محمدی

لادن عباسی

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب

 

شاکی : آقای ………………..

وکیل مشتکی عنه : خانم …………………….

 

به تاریخ 13/08/1400 در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده انتظامی به کلاسه ……./1400 موضوع اعلام اعتراض آقای …………… شاکی پرونده انتظامی از سرکارخانم …………. کارآموز وکالت تحت نظر است ملاحظه می گردد شاکی انتظامی نسبت به اعلام چهار مورد 1- عدم اطلاع از وکالت وکیل مشتکی عنه در پرونده طلاق. 2- وکالت در پرونده ابطال سند وکالتنامه رسمی به طرفیت شاکی موصوف. 3- وکالت در پرونده مطالبه مهریه علیه شاکی. 4- عدم رعایت غبطه موکل در پرونده طلاق . با استناد به بند 2 ماده 82 آئین نامه لایحه قانونی استقلال و مرتبط بودن دعاوی مطروحه توسط وکیل مشتکی عنه از زوجین به شرح پرونده های استناد ی را از مصادیق ماده مذکور دانسته نسبت به قرار منع تعقیب شماره 35 مورخ 31/05/1400 صادره از دادسرای انتظامی کانون به شرح لایحه تقدیمی به شماره 8018704 مورخ 28/06/1400 ثبت دبیرخانه کانون گردیده است اعتراض نموده است . آنچه در پرونده قابل توجه است اینکه قرار منع تعقیب با ارسال رونوشت آن از طرف دفتر دادسرای انتظامی کانون طی شماره 8118378 مورخ 09/06/1400 برای ابلاغ ارسال گردیده است و در متن ارسالی توجیه گردیده است ظرف ده /10 روز قابل اعتراض است لکن شاکی طی لایحه تقدیمی شماره 8018704 مورخ 28/06/1400 در دفتر دبیرخانه کانون ثبت گردیده در خارج از مهلت قانونی اعتراض نموده است علیهذا با عدم ضرورت اقدامی پایان رسیدگی را اعلام و به شرح آتی رأی صادر می گردد .

 

((رأی دادگاه))

در خصوص اعلام اعتراض آقای ………………. نسبت به قرار منع تعقیب شماره 35 مورخ 31/05/1400 دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین که نسبت به موضوعات معنونه از طرف شاکی محترم علیه سرکارخانم ………….. کارآموز وکالت دارنده پروانه شماره ………….با کد ملی …………………با بررسی پرونده و انعکاس خلاصه اقدامات معموله در صورتجلسه دادگاه و مفاد اجمالی اعتراضات مطروحه نظر به اینکه قرار منع تعقیب معترض عنه شماره 35 مورخ 31/05/1400 طی اعلام شماره 8118378 مورخ 09/06/1400 از طرف دفتر دادسرای انتظامی کانون ابلاغ گردیده و علیرغم توجیه موضوع ابلاغیه و تذکر به مهلت قانونی اعتراض شاکی محترم طی لایحه تقدیمی که شماره 8018704 مورخ 28/06/1400 حتی با رعایت بعد مسافت خارج از مهلت مقرر اعتراض نموده است لذا بنا به مراتب قرار معترض عنه به جهت مذکور عملاً قطعی گردیده و قابل بررسی نبوده و نهایتاً رأی بر تأیید آن صادر می گردد – رأی صادره قطعی می باشد .