آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 1400/10/30

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه محمد زارعی

دادرسین دادگاه: مجید علی محمدی – لادن عباسی

 

موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره …….مورخ 25/07/1400

شاکی: آقای …………..

کارآموز وکالت مشتکی عنه: خانم ………………

 

به تاریخ 30/10/1400 در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده انتظامی به کلاسه…………/1400 با موضوع شکایت آقای ……………. علیه کارآموز وکالت خانم ………… که منتج به صدور کیفرخواست دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین علیه کارآموز مشتکی عنه می باشد، تحت نظر است.

با بررسی امر ملاحظه می گردد کیفرخواست مشارالیها به علت عدم رعایت نظامات کانون وکلای دادگستری صادر شده است و دادستان محترم تقاضای مجازات خانم …………… را به استناد ماده 27 شرح وظایف کارآموزی و مواد 77 ناظر به ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء نموده است دادگاه با بررسی پرونده و مداقه در اقدامات معموله به جهت عدم ضرورت اقدامی پایان رسیدگی را اعلام و به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید:

 

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست شماره ………….مورخ 25/07/1400 دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین مبنی بر تخلف انتظامی کارآموز محترم خانم ……………. فرزند ……………. کدملی …………….بررسی اوراق پرونده مشخص گردید که پرونده مذکور در راستای شکایت شاکی آقای ……………. تشکیل و رسیدگی شده است، شاکی خوانده پرونده هایی بوده است که خانم ………….. وکالت خواهان را بر عهده داشته است.

با توجه به فلسفه تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری رسیدگی به تخلفاتی می باشد که وکیل در راستای دفاع از حقوق موکل مرتکب شده است و تنها موکل است که حق دارد تخلفات وکیل را به دستگاههای نظارتی منعکس نماید اگر قائل به حق شکایت از وکیل را به اشخاص غیر موکل با شیم این امر بسیار خطرناک است چرا که شغل وکالت از جمله مشاغلی است که باید از تعرض افراد غیر ذینفع و فاقد سمت مصون بماند و مجاز شمردن حق شکایت برای افراد غیر موکل باعث می شود تا همواره همکاران وکیل مورد تهدید طرفین پرونده قرار گرفته و با تهدید وکیل از ادامه کار وکالتی، مانع انجام وظیفه وی می گردند لذا گزارشات اشخاص غیر ذینفع فاقد اعتبار می باشد همچنین اقدامات کارآموز هیچ گونه ضرری به شاکی وارد ننموده است النهایه به استناد اصل برائت، قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد.

این رأی ظرف مهلت قانونی مطابق مقررات مربوطه قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد.