آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 1401/02/22

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه محمد زارعی

دادرس و عضو اصلی دادگاه مجید علی محمدی

دادرس و عضو اصلی دادگاه لادن عباسی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ………مورخ 17/11/1400

شاکی : شعبه …………………

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………….

 

به تاریخ 1401/02/22 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ……/1400 تحت نظر است ملاحظه می گردد که گزارشی از سوی قاضی محترم اجرای …………………. به کانون واصل که در آن گزارش آمده که آقای ……………… ( کارآموز وکالت ) نسبت به ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرا اقدام ننموده و علی الظاهر از پرونده دیگر فک و در این پرونده درج نموده است که پرونده در دادیاری محترم منتج به صدور قرار و تخلف انتظامی و منافی شئون وکالت تشخیص که پرونده مورد رسیدگی و به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید .

 

((رأی دادگاه))

در خصوص گزارش واصله از سوی ریاست محترم ………………………………. و اعلام تخلف انتظامی وکیل ( کارآموز وکالت ) مبنی بر عدم ابطال تمبر مالیاتی و کسری آن به نظر تخلفی از سوی کارآموز محترم احراز نمی گردد چرا که اولاً : مطابق ماده 4 آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار می شود تا رفع نقص بنماید لذا مطابق قانون در صورت تشخیص به کسری تمبر از وظایف دفتر جهت رفع نقص می باشد . ثانیاً : به موجب گواهی صادره از سوی اداره اداری و مالی دادگستری تاکستان به شماره 40568/08/9031 مورخه 20/01/1401 کارآموز محترم نسبت به ابطال تمبر در تاریخ 27/8/1399 اقدام نموده علیهذا با عنایت به مراتب تخلفی از سوی کارآموز وکالت احراز نگردید لذا در اجرای اصل کلی برائت ضمن نقض قرار دادسرا برائت نامبرده اعلام می گردد و رأی صادره در فرجه قانونی از سوی مقامات ذیصلاح قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات می باشد .