آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم– مورخ 1401/10/15

مرجع رسیدگی:
شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:
رئیس دادگاه محمد زارعی

دادرسین دادگاه :
مجید علی محمدی – لادن عباسی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ………مورخ 27/06/1401 و اعتراض به قرار منع تعقیب شماره ……مورخ 23/05/1401

شاکی : گزارش کانون وکلای مرکز(……………..)

وکیل مشتکی عنه : ……………….

به تاریخ 15/10/1401 جلسه رسیدگی در شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده انتظامی شماره …/1401 تحت نظر است موضوع پرونده انتظامی شکایت ………… علیه مشتکی عنه …………. است دادسرا انتظامی وکلاء در خصوص شکایت شاکی خانم …….. مبنی بر فریب و عدم تحویل نسخه ثانی قرارداد وکالت توسط خانم وکیل …….. قرار منع تعقیب به شماره ….مورخ 23/05/1401 صادر نموده است که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است و همچنین در خصوص عدم انجام وظایف وکالتی کیفرخواستی به شماره …مورخ 27/06/1401 صادر شده است در جلسه رسیدگی شاکی و مشتکی عنه حضور دارند و هر دو لایحه نیز ارائه نموده اند دادگاه با استماع اظهارات طرفین پرونده و بررسی اوراق لوایح و محتویات پرونده امر ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رأی به شرح برگ آتی می نماید .

 

((رأی دادگاه))

در خصوص تخلف انتظامی به وکیل پایه یک دادگستری خانم ………..مبنی بر عدم انجام وظایف وکالتی که منجر به صدور کیفرخواست شماره ….مورخه 27/06/1401 شده است با توجه به اوراق ، محتویات پرونده و اظهارات طرفین به ویژه آرای صادره له شاکی خانم …………. ملاحظه می گردد موضوع قرارداد وکالت طرح دعوی حقوقی به درخواست شاکی خانم ……………. بوده است که طبق آرای ارائه شده این اقدام صورت گرفته است و دعوای اقامه شده توسط وکیل مشتکی عنه خانم ………. در مرحله بدوی و تجدیدنظر منتج به حصول نتیجه مورد نظر شاکی شده است با صدور حکم تجدیدنظر رأی قطعی صادر و نتیجه مطلوب صادر شده است و وکالت وکیل در این مرحله پایان یافته تلقی می شود عدم وکالت وکیل در مرحله اعاده دادرسی که از طرق فوق العاده دادرسی است و چه بسا وکیل از آن بی اطلاع باشد قصور در انجام وظیفه وکالتی محسوب نمی شود بالاخص اینکه شاکی بعد از مرحله اعاده دادرسی وکیل دیگری اخذ نموده است و این مبین صحت اظهارات مشتکی عنه مبنی بر پایان یافتن رابطه وکالتی طرفین می باشد لذا این دادگاه قصوری را از ناحیه وکیل مشتکی عنه ……….. در انجام امور وکالت محرز ندانسته ، ضمن نقض قرار صادره ار دادسرای انتظامی کانون وکلاء به استناد اصل برائت حکم بر برائت خانم ………. وکیل پایه یک دادگستری صادر و  اعلام می نماید در خصوص اعتراض شاکی انتظامی خانم ……….. به قرار منع تعقیب صادره مورد فریب و عدم ارائه نسخه ثانی قرارداد با عنایت به اینکه شاکی در این مرحله نیز دلیل جدیدی ارائه نداده است قرار منع تعقیب صادره تأیید می گردد . رأی صادره حضوری و ظرف مدت ده روز از طرف شاکی انتظامی و مقامات مذکور در مواد 88 و 89 آئین نامه اجرائی مصوب 1400 قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است .