آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم– مورخ 1402/04/01

مرجع رسیدگی:

شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه محمد زارعی

دادرسین دادگاه : مجید علی محمدی – لادن عباسی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره …………مورخ 14/12/1401

شاکی : شعبه ……….کیفری دو شهرستان قزوین

وکیل مشتکی عنه : ……………

 

در مورخه 01/04/1402 در وقت نظارت پرونده کلاسه 13/1401 تحت نظر است موضوع پرونده تخلف انتظامی خانم وکیل …….. می باشد با بررسی پرونده ملاحظه می شود به موجب نامه شماره 9031/65860/1 مورخ 27/10/1400 شعبه ……….کیفری 2 شهرستان قزوین محکومیت خانم ………… فرزند ……به اتهام معاونت در جعل یک فقره سند عادی و مباشرت در استفاده از سند مجعول به موجب دادنامه شماره …………..از شعبه ………….صادر و حسب دستور قاضی محترم شعبه ………..به کانون وکلای قزوین اعلام شده است . بر طبق دادنامه غیرقطعی شعبه ……..خانم وکیل ……………. بابت مشارکت در جعل به یکسال حبس و بابت معاونت در جعل سند عادی به پرداخت شصت میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده که سه چهارم مجازات تعیینی تعلیق شده است همچنین قاضی دادگاه خانم ………….. را به یکسال ممنوعیت از وکالت تحت عنوان مجازات تکمیلی محکوم نموده است النهایه دادنامه بدوی مورد اعتراض تجدیدنظر وکیل خانم ………. قرار گرفته و در شعبه ………..دادگاه تجدیدنظر شاکی پرونده اعلام رضایت نموده است و دادگاه شعبه پنجم تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره …………مورخه 09/05/1401 قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است . دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین با توجه به آراء صادره تخلف خانم …………. را محرز دانسته و با موافقت دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین بابت رفتار خلاف شأن به استناد ماده 118 و بند 4 ماده 124 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب تیرماه 1400 کیفرخواست شماره 22 را مورخه 14/12/1401 صادر نموده است و از دادگاه انتظامی تقاضای صدور حکم علیه خانم ……….. را نموده است . دادگاه انتظامی با تشکیل جلسه دادرسی مورخه 27/02/1402 و استماع اظهارات خانم وکیل ……………… و مطالعه لایحه و آراء صادره و بررسی پرونده با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

 

در خصوص تخلف انتسابی به خانم ………… وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر رفتار خلاف شأن از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین که منجر به صدور کیفرخواست شماره ……..مورخه 14/12/1401 شده است دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره و گزارش شعبه ………..دادگاه کیفری و دادنامه های صادره بدین شرح که در دادگاه بدوی مشتکی عنه خانم ………………. بابت مشارکت در جعل سند عادی و معاونت در جعل سند عادی محکوم گردیده است لیکن نهایتاً در دادگاه تجدیدنظر با رضایت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و همچنین با مطالعه لایحه دفاعی خانم ……….. و استماع اظهارات نامبرده دادگاه رفتار وکیل مشتکی عنه خانم ………………. را خلاف شأن تشخیص داده و با استناد بند 1 و 4 ماده 124 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء همچنین به استناد ماده 118 و بند یک و تبصره ذیل آن وقوع تخلف را محرز می داند لیکن با عنایت به رضایت شاکی و عدم سابقه محکومیت انتظامی وکیل مشتکی عنها خانم ……….. به استناد بندهای 1 و3 ماده 135 آیین نامه ، مطابق ماده 134 آیین نامه خانم ……….. را مستحق دو درجه تخفیف مجازات دانسته و مجازات وی را از درجه چهار به مجازات انتظامی درجه 2 مبنی بر توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید رأی صادره حضوری نسبت به وکیل محکوم علیه قطعی و ظرف مدت ده روز از طرف شاکی انتظامی و مقامات مذکور در موارد 88 و 89 آیین نامه اجرایی مصوب 1400 قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است .