آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم– مورخ 1402/04/29

مرجع رسیدگی:

شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه محمد زارعی

دادرسین دادگاه : مجید علی محمدی – لادن عباسی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره 17 مورخ 13/09/1401

شاکی : ………….

وکیل مشتکی عنه : ………………

در خصوص گزارش واصله از سوی شاکی انتظامی آقای ………….. علیه آقای ………… به شماره پروانه وکالت …………. مبنی بر اینکه نامبرده اقدام به دایر کردن دفتر وکالت در غیر محل اخذ پروانه وکالت خود کرده و ایشان در شهر قزوین اقدام به تأسیس دفتر وکالت نموده و پیرو قرار صادره از سوی دادستان محترم دادسرای انتظامی کانون وکلاء دادگستری قزوین و احراز تخلف نامبرده به عنوان دائر نمودن در غیر محل صدور پروانه و تمرکز وکالتی در غیر محل اشتغال قانونی لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می گردد.

((رأی دادگاه))

در خصوص تخلف انتسابی به آقای ……………….. مبنی بر دائر نمودن دفتر وکالت در غیر محل صدور پروانه وکالت در غیر محل صدور پروانه به نظر این دادگاه تخلفی احراز نگردیده چرا که اولاً : گزارش دهنده آقای ………….ذینفع در موضوع نبوده مضافاً اینکه نامبرده با حضور در کانون وکلاء و طی صورتجلسه مورخ 24/09/1401 صفحه 29 پرونده این دادگاه رضایت قطعی و منجز و بی قید و شرط خود را اعلام نموده است . ثانیاً : به موجب گزارش بازرس محترم به شماره ثبت 34 /و/1401 مورخ 10/07/1401 مضبوط در صفحه 13 پرونده اعلام داشته که به آدرس اعلامی مراجعه و دفتر موصوف و دفتر موصوف در اجاره آقای …………… بوده و آقای ………….. هیچگونه تابلویی در محل مد نظر نداشته و ندارد . ثالثاً : در برگ 13 پرونده اجاره نامه آقای ……… موجود نیز موجود می باشد النهایه با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه در چند سال اخیر اخذ وکالت به صورت الکترونیکی بوده که امکان تنظیم و اخذ وکالت در هر کجای کشور قابل انجام می باشد اصل این مستنداً به اصل کلی برائت و بعلت عدم احراز تخلف قرار منع تعقیب آقای بابک قاسمی را صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف 10 روز از سوی مقامات ذی صلاح در اجرای ماده 112 از آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد