آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 1402/06/16

مرجع رسیدگی:
شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:
رئیس دادگاه آفشید خوشنویس
دادرسین دادگاه : علی اصغر مقدمی
خانم لادن عباسی

موضوع رسیدگی :

کیفرخواست شماره ………. مورخ 27/09/1401

 

شاکی : گزارش کانون وکلای دادگستری مرکز(……………………..)

وکیل مشتکی عنه :………….

 

به تاریخ …../06/1402 پرونده کلاسه 11/1401 شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین تحت نظر است دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

در خصوص تخلف انتسابی به وکیل پایه یک دادگستری آقای ……………… عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ، مبنی بر تمرکز فعالیت وکالتی در خارج حوزه قضایی قانونی که منجر به صدور کیفرخواست شماره ……………. مورخ 27/09/1401 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین شده است ، با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات نامبرده و مطالعه لایحه مضبوط در پرونده و ملاحظه گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و اقرار وکیل مشتکی عنه همگی حکایت از فعالیت وکالتی خارج از حوزه قضایی تعیینی دارد لذا تخلف نامبرده را منطبق با ماده 133 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری 1400 محرز دانسته لیکن به تجویز ماده 135 همان آئین نامه مخصوصاً بند 5 به لحاظ همکاری مؤثر با مرجع انتظامی در کشف حقیقت با یک درجه تخفیف به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می نماید رأی صادره وفق بند 1، 3 و 4 ماده 112 آئین نامه مذکور نسبت به محکوم علیه قطعی و نسبت به شاکی و سایر مقامات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد .