آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم– مورخ 1402/07/08

مرجع رسیدگی:

شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:
رئیس دادگاه آفشید خوشنویس
دادرسین دادگاه : علی اصغر مقدمی
خانم لادن عباسی

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب شماره……. مورخ 30/09/1401

شاکی : …………………

وکیل مشتکی عنه : ……………………

 

در مورخه 08/07/1402 پرونده کلاسه ………../1401 با حضور اعضاء شعبه دوم دادگاه انتظامی تحت نظر است ، ملاحظه می گردد شکوائیه آقای ……………….. و ………………….در صفحات 7 و 22 پرونده ( اعتراض به قرار منع تعقیب |) فاقد امضاء یا اثر انگشت می باشد . به هر روی با توجه به متن شکوائیه ها که با دستور ریاست محترم کانون به جریان افتاده است  ، « به وضوح درج آدرس وکیل به عنوان آدرس موکله صرفنظر از صحت عنوان و تخلف احتمالی » و نهایتاً طبق رسیدگی مدلل و مبسوط در دادسرا قرار منع تعقیب وکیل مشتکی عنه آقای …………………….. صادر و اعلام و به تأیید دادستان محترم انتظامی هم رسیده است و طبق لایحه اعتراضیه در صفحه 22 پرونده موارد مجدداً تکرار گردیده و موضوع جدیدی که نشان دهد تخلف یا رفتار خارج از عرف و قانونی از سوی وکیل یاد شده صورت پذیرفته ارائه نگردیده لذا با تجویز حاصله از شق اول ماده 107 ( بخش هفتم ) آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با آخرین اصلاحات 11/04/1402 قرار منع تعقیب صادره را تأیید می نمایید و رأی صادره وفق بند 1 ، 3 و 4 ماده 112 آئین نامه مذکور نسبت به محکوم علیه قطعی و نسبت به شاکی انتظامی و سایر مقامات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد .