آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 3/11/1398

شماره دادنامه: 19

تاریخ رسیدگی:  3/11/1398

 

مرجع رسیدگی:

شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه: علیرضا وادی خیل

دادرس و عضو اصلی دادگاه: اکبر غفوری

دادرس و عضو اصلی دادگاه: فرهاد بشردوست

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب

 

گزارش  : ——

وکیل مشتکی عنه : ——–

به تاریخ 3/11/1398 در وقت فوق العاده پرونده ——- تحت نظر است و ملاحظه می گرددد که شاکیه پرونده —————— برابر کپی صورتجلسه مورخه 26/10/98 (که اصل آن با اخذ رسید تحویل وکیل مشتکی عنه گردیده است) با اخذ مبلغ مجموعاً هشتاد و پنج میلیون ریال رضایت خویش را نسبت به وکیل مشتکی عنها اعلام نموده است.

بر این اساس دادگاه انتظامی به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رأی می نماید.

 

((رأی دادگاه))

 در خصوص اعتراض خانم ……….. علیه وکیل دادگستری خانم ——— نسبت به قرار منع تعقیب شماره 30 مورخه 23/6/98 صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین، دادگاه صرفنظر از رضایت خانم شاکیه به شرح صورتجلسه مورخ 26/10/98 مضبوط در پرونده تحت امر و توجهاً به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با رد اعتراض نامبرده قرار صادره را تأیید و اعلام می نماید.

رأی دادگاه مستنداً به ماده 14 از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 و ظرف مهلت مقرر قانونی از سوی شاکی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد .