آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 98/04/14

تاریخ رسيدگي :13/04/1398

شماره دادنامه:———-

هيأت دادرسان : رئیس دادگاه فاطمه گلنار ، دادرس و عضو اصلی دادگاه امیر ارسلان غیاثوند غیاثی – دادرس و عضو اصلی دادگاه علی حاجی محمدیها

شاکیان: ————

موضوع رسيدگي : 3 فقره کیفر خواست

وكيل مشتکی عنه: ———

 

بتاریخ 13/4/1398 جلسه شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است ملاحظه می گردد به موجب سه فقره پرونده به کلاسه های ———— موضوع شکایت ——— ، ———— و ———— علیه ————– وکیل پایه یک دادگستری از سوی دادسرای انتظامی کانون به جهت رفتار خلاف شأن وکالت ( اخذ  وجه حق الوکاله و انعقاد قرارداد وکالت و عدم انجام وظیفه وکالتی ) در هر سه مورد کیفر خواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارسال شده است که به جهت تعدد تخلف وکیل و تکرار آن و به منظور تعیین مجازات متناسب با صدور قرار رسیدگی توأمان هر سه پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور حکم می شود.

در خصوص شکایت —————- علیه ————- وکیل پایه یک که به موجب کیفرخواستهای صادره به شماره 29-30/9/97و 28-14/9/98و 5- 21/2/98 به سبب  رفتار خلاف شأن وکالت طبق بند 1 ماده 80 از آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلا تقاضای رسیدگی شده مخلص ادعای شکات آن است که جهت انجام امور حقوقی خود به وکیل مذکور وکالت داده و علیرغم پرداخت حق الوکاله وکیل هیچگونه اقدامی در جهت انجام وظیفه وکالتی به عمل نیاورده و پاسخگو هم نمی باشد بدین نحو که ————- مدعی است مبلغ چهار صد هزارتومان به مشتکی عنه بابت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و طرع دعوی علیه طرف پرونده دادیم ولی ایشان هیچگونه اقدامی انجام نداده اند و نه تنها  دعوی طرح نکرده بلکه جواب تلفن هم نمی دهد و پاسخگو نیست . همچنین ———— مدعی شده که مبلغ سه میلیون تومان بابت حق الوکاله به ایشان دادم و از تاریخ 29/10/96 هیچگونه اقدامی به عمل نیاورده است و ———— نیز طی شکایت خویش اعلام داشته مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان بابت حق الوکاله و طرح دعوی اثبات نسب به ایشان داده ولی وی هیچگونه اقدامی انجام نداده و نزدیک یکسال هست که می گذرد و پاسخگوی اینجانب نیست و مجبور شدم وکیل دیگری بگیرم.علیرغم آنکه وکیل مشتکی عنه نسبت به دو نفر از شکات به اسامی —————- درخواست دوباره مهلت جهت اخذ رضایت و حل موضوع را داشته ولی با گذشت بیش از سه ماه هیچگونه اقدامی به عمل نیاورده و نسبت به شکایت ———- نیز هیچگونه دفاعی از خود به عمل نیاورده است از طرفی سوابق پرونده های قبلی ایشان نیز حاکی از وقوع تخلف و صدور حکم محکومیت ایشان طبق دادنامه شماره 11 مورخ 26/7/97 به جهت رفتار خلاف شأن و با اعمال دو درجه تخفیف به توبیخ با درج در پرونده می باشد که علیرغم صدور حکم مجازات انتظامی مشارالیه مجدداً مرتکب تخلف مذکور شده و اقدام نامبرده در دریافت حق الوکاله و عدم اقدام وکالتی رفتار خلاف شأن محسوب می گردد.لذا مستنداً به بند 1 از ماده 80 و ماده 84 از آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلا ناظر به ماده 51 از قانون وکالت نامبرده را به ممنوعیت موقت از شغل وکالت به مدت 9 ماه محکوم می نماید. رأی صادره وفق مقررات ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض نزد دادگاه محترم انتظامی قضات خواهد بود.

 

فاطمه گلنار

رئیس دادگاه

 

امیر ارسلان غیاثوند

دادرس دادگاه و عضو اصلی

 

علی حاجی محمدیها

دادرس دادگاه و عضو اصلی