آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 98/04/20

تاریخ رسیدگی: 20/4/1398

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:فاطمه گلنار رئیس دادگاه،  امیر ارسلان غیاثوند دادرس دادگاه – علی حاجی محمدیها دادرس دادگاه

 موضوع رسیدگی : کیفر خواست  

شاکی :  مستشار دادگاه نظامی یک کردستان

وکیل مشتکی عنه : ———–

در وقت مقرر 20/4/1398 کلاسه پرونده —— تحت نظر است جلسه شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین با تصدی امضاء کنندگان تشکیل است.با ابلاغ وقت به ———- در جلسه حاضر نیستند ولی لایحه ای بتاریخ 19/4/1398 ارائه که به ضمیمه پرونده می باشد . سوابق امر به استناد شماره نامه 10054-9710 مستشار محترم دادگاه نظامی یک کردستان حاکی آنست که ———– که وکیل متهم سرباز وظیفه ———– در موضوع قتل بوده لیکن بدون استعفاء یا عزل یا عذر موجه ای در جلسه رسیدگی 5/3/1397 حاضر نگردید که نتیجتاٌ موجب تجدید جلسه دادرسی شده است تقاضای تعقیب کیفری نامبرده را نموده است .پرونده در دادسرای محترم کانون مورد رسیدگی قرار گرفته و در وقت فوق العاده مورخ 30/8/1397 تحت کلاسه ——– دادسرا با بررسی پرونده و تذکر بدانکه علی رغم ابلاغ به وکیل مشتکی عنه از حضور و یا تقدیم لایحه امتناع نموده اند وفق بند 4 از ماده 79 آئین نامه لایحه استقلال احراز تخلف گردیده که دادستان محترم با قرار صادره موافقت نموده اند کیفر خواست شماره 3 مورخ 22/1/98 صادره به تاریخ 22/1/98 برای مشتکی عنه ارسال که در تاریخ 14/2/1398 باستناد رسید پستی ابلاغ شده است . ملاحظه می گردد موکل سابق مشتکی عنه آقای ———– با حضور در محضر نائب رئیس کانون وکلا طی شرحی صراحتاٌ اعلام نموده است در پرونده کلاسه شماره 910065 مطروحه در محضر شعبه اول دادگاه نظامی یک کردستان پیش از جلسه دادگاه شخصاً ————- را از پرونده خود عزل نمودم اما به دلیل ناآگاهی از قوانین عزل وی را به دادگاه اعلام نکردم ضمناٌ ———– توضیحاتی در لایحه تقدیمی در خصوص موضوع دادند مبنی بر اینکه مدتی است دفتر ایشان فعال نمی باشد و از جهت دیگر تلفن همراه ایشان مفقود شده و برخی از هزینه های قانونی را شخصاٌ تأدیه و در جلسات مقدماتی حضور داشته اند .علیهذا در کلیت امر با توجه به کیفرخواست صادره در محضر محترم دادسرای کانون که تخلف وکیل مشتکی عنه را احراز و از جهت دیگر اظهارات نامبرده بعضاٌ دلالت بر عدم انجام تکالیف قانونی وکیل دادگستری دارد.دادگاه با لحاظ نمودن عدم سوابق تخلفات انتظامی با اعمال تخفیف برابر بند 2 از ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال ———— را به توبیخ با درج درپرونده محکوم می نماید.رأی صادره نسبت به وکیل مشتکی عنه  قطعی است .

 

فاطمه گلنار

رئیس دادگاه

 

امیر ارسلان غیاثوند

دادرس دادگاه و عضو اصلی

 

  علی حاجی محمدیها

دادرس دادگاه و عضو اصلی