آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 98/04/20

تاریخ رسیدگی: 20/4/1398

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:فاطمه گلنار رئیس دادگاه،  امیر ارسلان غیاثوند دادرس دادگاه – علی حاجی محمدیها دادرس دادگاه

 موضوع رسیدگی : کیفر خواست  

شاکی :  

وکیل مشتکی عنه :

در وقت مقرر 20/4/1398 کلاسه پرونده——– تحت نظر است جلسه شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین با تصدی امضاء کنندگان تشکیل است.شاکی و مشتکی عنه حاضر و نماینده محترم دادستان حضور دارند. شاکی ——-مراتب رضایت خود را نسبت به ———— اعلام نمودند که به ضمیمه پرونده گردیده است .با توجه به اعلام رضایت دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

((رأی دادگاه))

نظر به اینکه شاکی —— در جلسه دادگاه رضایت خویش را نسبت به ——– وکیل دادگستری اعلام نمودند علیهذا دادگاه به اعمال رضایت و با توجه به آنکه ————- فاقد هرگونه سابقه در خصوص تخلفات انتظامی است دادگاه وفق بند یک از ماده 76  لایحه قانونی آئین نامه، استقلال وکلا ———– را به اخطار کتبی محکوم می نماید.رأی صادره قطعی است.

 

فاطمه گلنار

رئیس دادگاه

 

امیر ارسلان غیاثوند

دادرس دادگاه و عضو اصلی

 

  علی حاجی محمدیها

دادرس دادگاه و عضو اصلی