آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 98/12/08

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

به تاریخ 08/12/98 پرونده کلاسه ……. تحت نظر است ، پس از بررسی و مطالعه محتویات پرونده و شکایت آقایان …………. و لوایح وکیل مشتکی عنه و نیز مفاد قرارهای صادره و کیفرخواست به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

 موضوع رسیدگی: کیفرخواست و اعتراض به قرار منع تعقیب

 

((رأی دادگاه))

در خصوص اعتراض آقای ……… نسبت به قرارهای منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین و نیز کیفرخواست صادره از سوی دادسرای کانون وکلای دادگستری قزوین ضمن ملاحظه لوایح طرفین و نیز محتویات پرونده نسبت به قرارهای منع تعقیب صادره با توجه به اینکه شاکی هیچ رابطه قراردادی با وکیل مشتکی عنه نداشته با تلقی شکایت به گزارش برابر ماده 62 آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری نظر به اینکه با استدلال بعمل آمده در قرارهای منع تعقیب صادره تخلفی از مقررات از سوی وکیل مشتکی عنه در این قسمت احراز نمی گردد با رد اعتراض شاکی قرارهای منع تعقیب صادره تأیید می گردد و اما در خصوص کیفرخواست صادره و عدم رعایت نظامات کانون از سوی وکیل مشتکی عنه نظر به اینکه برابر مستندات مضبوط در

پرونده و تحقیقات بعمل آمده در مرحله دادسرا تخلف وکیل مشتکی عنه مبنی بر عدم درج نام کانون متبوع در اوراق و نیز عدم درج عنوان کارآموز در سربرگ محرز می باشد مستنداً به ماده 77 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و بند2 ذیل ماده 76 قانون مرقوم وکیل مشتکی عنه به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید رأی صاده برابر قانون (ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) قطعی است .

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه: دادگاه علیرضا وادی خیل

دادرسین دادگاه: اکبر غفوری- فرهاد بشردوست